Žádost o důchod online

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Služba

Žádost o důchod online

Proč byste měli naši online službu ePortálu ČSSZ použít?

 1. Aplikace Vám umožní podat žádost o starobní, invalidní nebo pozůstalostní důchod.
 2. Po otevření žádosti Vám budou předvyplněna Vaše data z evidence ČSSZ.
 3. Žádost o důchod online nabízí přehlednou nápovědu, která Vám pomůže s vyplněním žádosti.
 4. Používání služby Žádost o důchod online je bezpečné díky přihlášení přes Identitu občana, datovou schránku či mezinárodní bránu.

Upozornění:

Pokud jste již v minulých měsících podal/podala na OSSZ tiskopis Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění z důvodu zachycení data pro přiznání předčasného starobního důchodu podle dřívějších zákonných podmínek, není možné v žádosti o důchod online toto datum uplatnit. Pro zadání dřívějšího data přiznání předčasného starobního důchodu na základě uplatněného tiskopisu je nutné osobní sepsání žádosti o důchod na Vámi vybrané OSSZ.

Aplikace Vám umožní podat elektronicky žádost o starobní, invalidní nebo pozůstalostní důchod, a to jak v ČR, tak v zahraničí. Cílem služby je umožnit Vám vyřídit celou žádost elektronicky bez nutnosti osobní návštěvy ČSSZ. Rozpracované žádosti budou zobrazeny v rámci Žádost o důchod online v seznamu rozpracovaných žádostí. Žádosti, které budou v rámci Žádost o důchod online podány, najdete v sekci Moje podání.

Online žádost o sirotčí důchod

Při využití služby „Žádost o důchod online“ je nutné v případě, kdy je zákonným zástupcem nezletilého dítěte sepisována žádost o sirotčí důchod, uvést do Poznámky v poslední části online žádosti identifikační údaje dítěte/dětí, pro které je o tento důchod žádáno (např. „Žádám o sirotčí důchod/y pro své dítě/děti rodné číslo, příjmení, jméno“).

Pokud by přihlášený uživatel ePortálu ČSSZ podával svou online žádost o vdovský/vdovecký důchod, a současně by měl v úmyslu podat také online žádost o sirotčí důchod za nezletilé/ho potomka/y, nemusí podávat samostatnou online žádost o sirotčí důchod, ale postačí, když do Poznámky v poslední části své online žádosti uvede: „Současně žádám o sirotčí důchod/y pro své dítě/děti rodné číslo, příjmení, jméno“.

Více informací o důchodech naleznete na stránkách ČSSZ.

Potřebné doklady a tiskopisy

Níže jsou vypsány doklady, které mohou být potřebné pro podání Vaší žádosti. Podle informací, které uvedete do žádosti, budete případně v průběhu jejího vyplňování upozorněni na povinnost doložit některé z dokumentů pro ověření údajů, které ČSSZ neeviduje.

 • doklady o době studia (popřípadě učení), a to i v případě, že nebylo dokončeno
  • výuční list
  • vysvědčení z jednotlivých ročníků a maturitní vysvědčení
  • výkaz o studiu (index), vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, diplom
 • potvrzení školy o délce studia (pro nárok na důchod a jeho výši nemá přímý vliv stupeň dosaženého vzdělání, ale délka doby studia, proto je nutné předložit doklady, z nichž je tato skutečnost patrná)
 • doklady o době vojenské služby
  • vojenská knížka
  • potvrzení Správního archivu Armády České republiky (sídlí na adrese: Nám. Republiky 4, 77911 Olomouc)
 • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti
  • rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození, popř. jiné doklady o svěření dítěte do péče (např. rozsudek soudu o osvojení nebo svěření dítěte do péče), pokud nelze uvedené ze strany OSSZ ověřit v agendovém systému evidence obyvatel
 • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách (např. doba evidence u úřadu práce, doba péče o osobu závislou na péči jiné osoby aj.), které nejsou uvedeny v informativním osobním listu důchodového pojištění nebo o nichž je žadateli známo, že je ČSSZ nemá ve své evidenci

Pro výplatu důchodu na účet manžela/manželky je třeba předložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice. V případě, že žijete v zahraničí, je potřeba pro výplatu předložit Žádost osoby žijící mimo území České republiky o výplatu českého důchodu poukazem na účet.

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.