Informativní výpočet starobního důchodu

Box - Služba

Informativní výpočet starobního důchodu

Služba poskytuje možnost provést informativní výpočet starobního důchodu nebo starobního důchodu před dosažením důchodového věku. Je určena především klientům, kteří již důchodového věku dosáhli nebo jej v horizontu nejvýše 5 let dosáhnou. Mladším klientům poskytne informace o předpokládané výši jejich starobního důchodu služba Informativní důchodová aplikace.

Po přihlášení klienta se pro tuto službu automaticky připojí údaje o jeho dobách pojištění a vyměřovacích základech (vyloučených dobách), které má ČSSZ ve své evidenci, a po případné editaci dob (doplnění chybějící doby pojištění) se provede informativní výpočet, jehož výstup je možné vytisknout.

V případě výpočtu důchodu do budoucna služba nabízí možnost jeho určení formou tzv. predikcí, a to až 5 let dopředu. Odhadovaná výše důchodu dle hodnot nastavených ČSSZ se zobrazí ve třech variantách (minimalistická, střední, optimistická). Případně může klient provést výpočet do budoucna na základě vlastního odhadu vývoje průměrné měsíční mzdy zaměstnance v národním hospodářství.

Služba Informativní výpočet starobního důchodu nabízí možnost provedení výpočtu orientační výše starobního důchodu. Přesný výpočet starobního důchodu se zohledněním všech rozhodných skutečností provádí ČSSZ až na základě řádně uplatněné žádosti u OSSZ podle místa trvalého bydliště osoby.

Podmínky nároku na starobní důchod z důchodového pojištění a způsob stanovení jeho výše upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Orientační výpočet důchodu pomocí důchodové kalkulačky vychází ze základních údajů, které v obecném případě výši důchodu ovlivňují, ale neumožňuje plně zohlednit všechny rozhodné skutečnosti. Informativní výpočet starobního důchodu proto může sloužit pouze k orientační představě o výši důchodu.

  1. VYSVĚTLENÍ PRAVIDEL HODNOCENÍ DOB PRO ÚČELY INFORMATIVNÍHO VÝPOČTU STAROBNÍHO DŮCHODU
    • Informativní výpočet starobního důchodu se provádí pouze z českých dob pojištění. Doby pojištění získané do 31. 12. 1992 v preferované I. a II. pracovní kategorii se pro tyto účely považují za doby ve III. pracovní kategorii. Vyměřovací základy a tzv. vyloučené doby se pro Informativní výpočet starobního důchodu počítají od roku 1986, k údajům před tímto rokem se nepřihlíží.
    • V případě souběhu doby pojištění a náhradní doby pojištění je při výpočtu přihlédnuto k době pojištění; v případě souběhu náhradních dob pojištění je přihlédnuto k té náhradní době pojištění, která je pro účely výpočtu výhodnější.
  2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ JE K DISPOZICI ZDE.

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.

Chybí doba pojištění?

Pokud se nezobrazí doba pojištění za předcházející kalendářní rok nebo stávající rok v případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. prosincem, nemusí být doba pojištění dosud v evidenci ČSSZ z důvodu zpracování evidenčního listu.

Zjistíte-li nesrovnalosti mezi údaji v evidenci ČSSZ a skutečností, je vhodné, abyste se nejprve obrátil/a na svého tehdejšího zaměstnavatele, upozornil/a jej na pravděpodobné nesplnění jeho zákonné povinnosti v oblasti evidenčních listů a požádal/a ho o zaslání evidenčního listu ČSSZ.

Není-li tento postup možný, například proto, že zaměstnavatel odmítá v této záležitosti spolupracovat, nebo proto, že již neexistuje, můžete se obrátit na OSSZ. Ta u zaměstnavatele sama zabezpečí splnění jeho povinnosti, případně, není-li to možné, zahájí řízení o převzetí plnění některých úkolů spojených s prováděním důchodového pojištění zaměstnanců těch zaměstnavatelů, kteří neplní povinnosti při provádění důchodového pojištění (§ 6 odst. 4 písmeno u) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení).

OSSZ rovněž může pomoci při zjištění adresy archivu u zaniklých zaměstnavatelů. Pokud archiv zjistit nelze, je možno vyhotovit náhradní evidenční list důchodového pojištění, popř. provést rekonstrukci původního evidenčního listu - to však pouze za předpokladu, že již byly využity všechny zákonné prostředky k plnění povinností zaměstnavatele. Rekonstrukce evidenčního listu je možná pouze v případě, že OSSZ má podklady pro tuto rekonstrukci nebo je sám/sama předložíte.

Doporučujeme zahájit proces vedoucí k doplnění důchodové evidence co nejdříve. Vlivem času postupně dochází k úbytku důkazních prostředků (zničení listin, úmrtí nebo zapomínání svědků) a riziko neúspěšnosti se zvyšuje.