Informativní důchodová aplikace

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Služba

Informativní důchodová aplikace

Proč byste měli naši online službu ePortálu ČSSZ používat a jaké informace Vám poskytne?

 1. Aplikace Vám vypočítá aktuální odhad výše starobního důchodu.
 2. Rychle a snadno zjistíte své datum odchodu do starobního důchodu.
 3. Používání služby IDA je bezpečné díky přihlášení přes Identitu občana či datovou schránku.
 4. Jednoduše si zkontrolujete započtené doby důchodového pojištění a případně je pro účely odhadu upravíte či doplníte.
 5. Díky skutečným datům z evidence ČSSZ Vám aplikace ukáže informace maximálně reálně.
 6. Informativní důchodová aplikace poskytuje informace vyplývající z aktuálně platné a účinné právní úpravy. O připravovaných změnách v oblasti důchodového pojištění se dozvíte více na www.mpsv.cz

Informativní důchodová aplikace (IDA) je online služba ePortálu ČSSZ, která Vám poskytne jasnou a srozumitelnou informaci o evidovaném počtu let důchodového pojištění a odhadované výši starobního důchodu. Díky této službě jednoduše a rychle zjistíte, jaký je Váš důchodový věk, (u žen i s ohledem na počet vychovaných dětí), jak vysoký by mohl být Váš starobní důchod, kolik let a dní pojištění již bylo získáno a kolik let a dní do získání doby potřebné pro nárok na starobní důchod ještě chybí. Služba umožňuje i vložení vybraných náhradních dob pojištění (studium, vojenská či civilní služba) či dob zaměstnání nebo výkonu samostatné výdělečné činnosti, které ČSSZ dosud nemá ve své evidenci. Vložené doby jsou použity výhradně pro účely provedení vyhodnocení, do evidence ČSSZ se neukládají. IDA nezobrazí dobu služby v ozbrojených složkách, neboť ji eviduje orgán sociálního zabezpečení ministerstva vnitra, obrany či spravedlnosti, nikoliv ČSSZ. Doklady mezi ČSSZ a jinými orgány sociálního zabezpečení jsou předávány až v souvislosti se žádostí o přiznání důchodu.

Jak službu jednoduše použít, se dozvíte ve videu, které naleznete níže.

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě nesrovnalosti v evidovaných údajích. Doporučujeme využít službu „Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění“ na základě, které dojde ke kontrole evidovaných údajů. Případně je možné obrátit se na OSSZ v místě Vašeho trvalého bydliště.

Službu spusťte znovu po vyřešení nesrovnalostí v evidovaných údajích.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.

Chybí doba zaměstnání?

Základním dokladem prokazujícím doby důchodového pojištění (zaměstnání) je evidenční list důchodového pojištění (dále jen ELDP). Zjistíte-li, že se v evidenci ČSSZ nenachází, je nejjednodušší kontaktovat OSSZ v místě Vašeho trvalého bydliště.

V případě, že

 • zaměstnavatel existuje, OSSZ jej vyzve ke splnění zákonné povinnosti. Obrátit se na svého zaměstnavatele a požádat jej, aby ELDP do evidence zaslal, můžete také sami;
 • zaměstnavatel neexistuje nebo je nekontaktní, OSSZ od Vás převezme doklady (případně si pořídí kopie), jež máte k dispozici, a zahájí šetření, a to i v případě, že zaměstnavatel má nebo měl sídlo v jiném okrese.

Chybí Vám doba zaměstnání do konce roku 1985?

Tu lze jednoduše doložit

 • pracovní smlouvou a dokladem o ukončení pracovního poměru nebo
 • potvrzením o zaměstnání (zápočtovým listem).

Lze ji však doložit i

 • výplatními páskami,
 • mzdovým listem,
 • evidencí docházky či jiným dokladem prokazujícím období Vašeho zaměstnání (např. legitimace ROH).

Chybí Vám doba zaměstnání od roku 1986 do konce roku 1995?

V tomto případě je třeba kromě dokladů prokazujících dobu zaměstnání (viz výše) zejména doložit

 • mzdové listy či výplatní pásky, tj. doklady prokazující výši dosaženého hrubého příjmu (vyměřovacího základu),
 • dobu pojištění lze v období od roku 1993 rovněž prokázat potvrzením Vaší zdravotní pojišťovny.

Pokud však doklady o příjmech nemáte, nezoufejte. V případě, že se výdělky nepodaří došetřit ani OSSZ, kterou v souvislosti s doložením doby pojištění oslovíte, bude Vám při výpočtu Vašeho důchodu doba pojištění, za niž se výdělky nepodařilo doložit, hodnocena jako doba vyloučená, aby Vám nerozmělnila Váš průměrný příjem, který je základem pro stanovení výše důchodu.

 

Chybí Vám doba od roku 1996?

K prokázání doby zaměstnání je nutné doložit nejen počátek a konec zaměstnání, ale i prokázat samotný výkon zaměstnání či případnou existenci dočasné pracovní neschopnosti, a to

 • pracovní smlouvou a dokladem o ukončení pracovního poměru,
 • potvrzením o zaměstnání (zápočtovým listem),
 • mzdovými listy, výplatními páskami, výpisem z účtu s označením zaměstnavatele a účelu přijaté platby (mzda), evidencí docházky,
 • potvrzením od ošetřujícího lékaře o trvání dočasné pracovní neschopnosti (platí pro neschopnost trvající v období do 31. 12. 2008, resp. do 31. 12. 2009, kdy plátcem dávky v nemoci byl zaměstnavatel).

Samostatné předložení pracovní smlouvy a dokladu o ukončení pracovního poměru nebo potvrzení o zaměstnání k rekonstrukci ELDP za období od 1. 1. 1996 nepostačuje, protože tyto doklady samy o sobě neprokazují splnění podmínek účasti na důchodovém pojištění.

 

Chybí Vám doba od roku 2004?

Budete postupovat stejně jako v případě dokládání doby od roku 1996 s tím, že dalším dokladem pro zhodnocení doby pojištění může být stejnopis ELDP podepsaný pověřenou osobou zaměstnavatele a opatřený jeho razítkem.

 

Nepodařilo se Vám ani správě sociálního zabezpečení zajistit ELDP nebo podklady pro jeho rekonstrukci a znáte alespoň dva své bývalé kolegy?

K prokázání doby pojištění je možné použít Vaše čestné prohlášení a čestná prohlášení oněch dvou kolegů. Formulář Čestné prohlášení o dobách zaměstnání je dispozici na ePortálu ČSSZ na adrese eportal.cssz.cz v sekci Tiskopisy pro pojištěnce. S jeho vyplněním Vám budou nápomocni na všech OSSZ.

 

Chybí Vám doba služebního poměru v ozbrojených složkách?

Dobu služby v ozbrojených složkách eviduje příslušný orgán sociálního zabezpečení ministerstva vnitra, obrany či spravedlnosti. Doklady mezi ČSSZ a jinými orgány sociálního zabezpečení jsou předávány až v souvislosti se žádostí o přiznání důchodu.

 

Chybí Vám doba výkonu výdělečné činnosti v cizině?

Dobu výkonu výdělečné činnosti v cizině ČSSZ ve své evidenci nemá, neboť ji eviduje příslušný cizozemský nositel pojištění. Jde-li o dobu výdělečné činnosti ve smluvní cizině, vydává o nich potvrzení cizozemský nositel pojištění na základě žádosti ČSSZ v souvislosti s řízením o dávce důchodového pojištění.

Chybí doba vojenské nebo civilní služby?

 • Potvrzení o vojenské službě obdržíte na příslušném krajském vojenském velitelství. Kontakty naleznete na adrese acr.army.cz v sekci Struktura – Krajská vojenská velitelství, kde je k dispozici i formulář žádosti o vydání potvrzení o délce trvání ZVS.
 • Potvrzení o civilní službě obdržíte na ministerstvu práce a sociálních věcí, formulář žádosti je k dispozici na www.mpsv.cz v sekci Formuláře – Civilní služba.

Potvrzení o době konání základní vojenské služby či potvrzení o době konání civilní služby je možné předložit OSSZ v místě Vašeho trvalého bydliště nebo kterékoliv jiné OSSZ. Z těchto dokladů budou pořízeny ověřené kopie a předány ČSSZ k jejich zaznamenání do evidence Vašich nárokových podkladů.

Chybí doba studia?

Dobu studia je možné doložit následujícími doklady o době studia (popřípadě učení), a to i v případě, že nebylo dokončeno:

 • výuční list,
 • maturitní vysvědčení nebo vysvědčení z jednotlivých ročníků,
 • výkaz o studiu (index), vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, diplom,
 • potvrzení o době studia.

Doklady o studiu je možné předložit OSSZ v místě Vašeho bydliště nebo kterékoliv jiné OSSZ. Z těchto dokladů budou pořízeny ověřené kopie a předány ČSSZ k jejich zaznamenání do evidence Vašich nárokových podkladů.

Chybí doba péče o dítě do 4 let jeho věku?

Doba péče o dítě do 4 let jeho věku se dokládá až při žádosti o dávku důchodového pojištění, a to

 • čestným prohlášením a
 • dokladem o vztahu k dítěti (je vyžadován pouze tehdy, pokud nemůže sama OSSZ tuto skutečnost ověřit náhledem do příslušného informačního systému evidence obyvatel).

Chybí doba péče o osobu závislou na péči jiné osoby?

Doba péče o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni závislosti II až IV, nebo ve stupni I, jedná-li se o dítě mladší 10 let, se dokládá

 • rozhodnutím místně příslušné OSSZ, a to na základě návrhu podaného u této OSSZ po skončení péče nebo v jejím průběhu v souvislosti s podáním žádosti o přiznání důchodu.