Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců

Služba zaměstnavateli zobrazí pro vybranou mzdovou účtárnu (variabilní symbol) a za zvolené období (max. 31 dnů) přehled všech zpracovaných podání o vzniku, potvrzení trvání a ukončení dočasné pracovní neschopnosti (DPN) jeho zaměstnanců, o změnách rozhodných údajů, případně o stornování DPN.

Pro každé podání je zobrazeno rodné číslo a jméno zaměstnance, číslo Rozhodnutí o DPN, a dle typu podání datum vzniku DPN, nebo datum, ke kterému je potvrzeno její trvání, nebo datum jejího ukončení. K podání je možné zobrazit detailní informace ve formátu PDF (zobrazí se obsah příslušné notifikace). Službou jsou prezentovány údaje ve stejném rozsahu, jako je tomu v případě zasílání notifikací do datové schránky určené zaměstnavatelem.

Služba poskytuje informace o DPN, které vznikly po 1.1.2020, nejdéle 3 měsíce zpětně, a to v rozsahu, který se vztahuje k době trvání zaměstnání (interval vyhledávání je max. 31 dnů).

  1. Abyste mohl/a využít online službu, musíte se přihlásit do ePortálu ČSSZ.
  2. Spusťte službu.
  3. Vyberte VS a období, za které požadujete přehled o dočasných pracovních neschopnostech.
  4. Odešlete svůj požadavek.
  5. Informace se zobrazí na obrazovce.
  1. Spusťte službu.
  2. Vyberte VS a období, za které požadujete přehled o dočasných pracovních neschopnostech.
  3. Odešlete svůj požadavek.
  4. Informace se zobrazí na obrazovce.

1. O vzniku dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař (§ 57 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).

2. O ukončení dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař, případně dočasná pracovní neschopnost končí ze zákona (§ 59 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).

3. Místní příslušnost OSSZ se pro provádění nemocenského pojištění zaměstnanců řídí sídlem zaměstnavatele, pokud je toto sídlo shodné s místem mzdové účtárny nebo pokud zaměstnavatel mzdovou účtárnu nemá. Pokud není sídlo zaměstnavatele shodné s místem jeho mzdové účtárny, řídí se místní příslušnost místem mzdové účtárny. Místní příslušnost osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a zahraničních zaměstnanců se řídí místem trvalého pobytu, případně místem hlášeného pobytu v ČR. Nemá-li OSVČ či zahraniční zaměstnanec trvalý ani hlášený pobyt, řídí se místní příslušnost místem výkonu samostatné výdělečné činnosti a u zahraničního zaměstnance místem, kde se na území ČR zdržuje. V případě výkonu samostatné výdělečné činnosti na několika místech je místně příslušnou ta OSSZ, v jejímž obvodu převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti.

4. Informace o nemocenském pojištění a kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.