Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při bydlišti/pobytu v zahraničí

Pomocí tohoto tiskopisu uplatní pojištěnka/pojištěnec nárok na peněžitou pomoc v mateřství z českého nemocenského pojištění v době pobytu v zahraničí, pokud nemůže nárok uplatnit předložením tiskopisu vystaveného českým ošetřujícím lékařem. Dále předloží lékařskou zprávu (potvrzení) o pravděpodobném dni porodu a rodný list dítěte (po narození dítěte), popřípadě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující mateřskou péči. Žádost o peněžitou pomoc v mateřství pojištěnka/pojištěnec, která/ý bydlí či pobývá v zahraničí, uplatňuje přímo u zaměstnavatele. OSVČ u příslušné OSSZ.

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis vytiskněte.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 47 kB)

Poučení

Touto žádostí se uplatňuje nárok na peněžitou pomoc v mateřství (dále jen „PPM“) při pobytu nebo bydlišti v zahraničí, pokud pojištěnka nemůže nárok uplatnit předložením tiskopisu vystaveného českým ošetřujícím lékařem. K žádosti je třeba přiložit potvrzení zahraničního ošetřujícího lékaře o předpokládaném dni porodu. PPM se poukazuje na účet příjemce dávky u peněžního ústavu v České republice. Na žádost pojištěnky se PPM vyplácí na adresu příjemce v České republice v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence, tj. poštovní poukázkou. V případě výplaty dávky v hotovosti hradí náklady za doručení příjemce PPM. Na základě žádosti pojištěnky se PPM vyplácí do ciziny jen na účet pojištěnky u banky v cizině. Náklady této výplaty platí příjemce dávky. V tomto případě je třeba uvést číslo účtu ve tvaru IBAN, název účtu příjemce, název, adresu a stát banky v cizině, Id kód banky a typ Id banky (např. BIC SWIFT kód). Výše nákladů na výplatu dávky v takovém případě činí při výplatě do státu Evropské unie 60 Kč, při výplatě do jiného zahraničního státu je individuální a může se pohybovat od 150 do 800 Kč. Zprostředkující banky mohou dále připočítat i své výlohy.