Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)

Tiskopisem žádá pojištěnec o otcovskou v případě, kdy začíná pečovat o dítě do 6 týdnů jeho věku nebo přebírá dítě do péče, která nahrazuje péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu (může se jednat i o ženu), pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku. Tiskopis předkládá svému zaměstnavateli, který jej předá příslušné OSSZ. Pokud je žadatel OSVČ, pak tiskopis předává příslušné OSSZ.

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis vytiskněte.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 45 kB)

Poučení

Žádost podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který ji po skončení podpůrčí doby neprodleně předá s doplněnými údaji příslušné OSSZ (služebnímu orgánu či útvaru). Osoby dobrovolně nemocensky pojištěné podávají tuto žádost po uplynutí podpůrčí doby u příslušné OSSZ.

V případě převzetí dítěte do péče na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče nebo rozhodnutí orgánu uvedeného v ust. § 38 písm. a) až e) a g) až i) zákona č. 187/2006 Sb., může žádost o otcovskou uplatnit i pojištěnka, která dítě převzala do péče.

U dítěte narozeného v cizině je třeba vždy doložit doklad prokazující otcovství (např. rodný list).

Upozornění

Otcovská se poukazuje na účet příjemce dávky u peněžního ústavu v České republice. Uveďte též specifický symbol, je-li k Vašemu číslu přidělen. Na žádost pojištěnce se otcovská vyplácí v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence, tj. poštovní poukázkou. Náklady této dávky platí příjemce dávky. Na základě žádosti pojištěnce se otcovská vyplácí do ciziny jen na účet pojištěnce u banky v cizině. Náklady této výplaty platí příjemce dávky. V tomto případě je třeba uvést číslo účtu ve tvaru IBAN, název účtu příjemce, název, adresu a stát banky v cizině, ID kód banky a typ ID banky (např. BIC SWIFT kód).