Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče

Tiskopisem žádá pojištěnec o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí do péče a překládá ho svému zaměstnavateli, který jej předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Pokud je žadatelem OSVČ, pak tiskopis předává příslušné OSSZ.

K této žádosti je třeba ještě dokládat další doklady (např. pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu, úmrtí list matky, písemnou dohodu mezi matkou a otcem nebo manželem) požadované v tiskopisu.

Poučení
Žádost o peněžitou pomoc v mateřství předkládají zaměstnanci svému zaměstnavateli, který ji předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nebo jinému příslušnému orgánu nemocenského pojištění. Osoby dobrovolně nemocensky pojištěné předají tuto žádost příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.
K žádosti je nutno doložit doklad prokazující důvod převzetí dítěte do péče, a to:
a) pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu, nebo
b) úmrtní list matky, nebo
c) tiskopis Potvrzení o zdravotním stavu matky dítěte a nároku pojištěnce na peněžitou pomoc v mateřství (pouze v případě, že matka dítěte není účastna nemocenského pojištění)
d) písemnou dohodu mezi matkou dítěte a otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila. V dohodě musí být uveden den, od kterého bude pojištěnec o dítě pečovat, a den porodu. Tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.

Dohodu lze uzavřít na dobu aspoň 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích, ve kterých budou splněny podmínky nároku na výplatu PPM. Podpis matky dítěte na dohodě musí být úředně ověřen nebo ověřen okresní správou sociálního zabezpečení, popř. jiným orgánem nemocenského pojištění. Den, od kterého bude otec dítěte nebo manžel ženy, která dítě porodila, o dítě pečovat, nesmí spadat do období přede dnem ověření podpisu. Dále musí obsahovat prohlášení matky, ke kterému dni přestala pobírat peněžitou pomoc v mateřství. Dohodu lze zrušit jednostranně, ověření podpisu matky dítěte platí i zde.

Upozornění
Peněžitá pomoc v mateřství se poukazuje na účet příjemce dávky u peněžního ústavu v České republice. Uveďte též specifický symbol, je-li k Vašemu číslu přidělen. Na žádost pojištěnce se peněžitá pomoc v mateřství vyplácí v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence, tj. poštovní poukázkou.
V případě výplaty dávky v hotovosti poštovní poukázkou hradí náklady za doručení příjemce dávky. Na základě žádosti pojištěnce se peněžitá pomoc v mateřství vyplácí do ciziny jen na účet pojištěnce u banky v cizině. Náklady této výplaty platí příjemce dávky. V tomto případě je třeba uvést číslo účtu ve tvaru IBAN, název účtu příjemce, název, adresu a stát banky v cizině, ID kód banky a typ ID banky (např. BIC SWIFT kód).

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se