Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část – platné pro období 5. 10. 2020 – 30. 6. 2021

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část – platné pro období 5. 10. 2020 – 30. 6. 2021

Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku – pečující osoba. Je připraven jako předepsaný tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, které byly přijaty ve školním v roce 2020/2021. Obsahuje údaje jako původní žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení (formulář 89 628 5), přičemž umožňuje současně vykázat jednotlivé dny péče o dítě.

Tiskopis je číslovaný. Před samotným vyplněním žádosti je třeba vybrat, zda se jedná o novou žádost o ošetřovné (generuje se jedinečné číslo, které je třeba si poznamenat či nejlépe celou žádost uložit) nebo jde o žádost navazující na žádost z předchozího měsíce v případě, kdy uzavření zařízení pokračuje i do dalšího měsíce (potom se vyplňuje číslo předešlé žádosti).

Formulář se podává vždy za kalendářní měsíc, pokud v něm trvalo uzavření školského / dětského zařízení.

Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů (případně za využití tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení) předá místně příslušné OSSZ (v elektronické podobě do datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny místně příslušné OSSZ, kontakty naleznete na webu ČSSZ).

Přidělení čísla žádosti
Před samotným vyplněním žádosti je třeba vybrat, zda se jedná o novou žádost o ošetřovné či o žádost navazující na žádost z předchozího měsíce v případě, kdy uzavření zařízení pokračuje i do dalšího měsíce.

V případě nové žádosti se zobrazí tlačítko pro vygenerování čísla žádosti. Po vygenerování čísla si jej poznamenejte či si můžete tiskopis uložit pomocí tlačítka „Uložit rozpracovaná data“.

Pokud daná žádost navazuje na žádost z předchozího měsíce, vyberte tuto možnost a vepište číslo předchozí žádosti z minulého měsíce. Pokud jste si uložili data předchozí žádosti s vygenerovaným číslem, klikněte při načtení souboru na tlačítko „Ano“ (chcete pokračovat v žádosti se stávajícím číslem).

Údaje o zařízení, důvod a doba uzavření
V části A vyplňte údaje o zařízení, které dítě (osoba závislá na pomoci jiné osoby) navštěvuje (název, identifikační číslo a adresa) a také důvod jeho uzavření. Dále uveďte v prohlášení, ve kterých dnech bylo zařízení z uvedeného důvodu uzavřeno.

Identifikace dítěte/osoby, o které/ou bylo pečováno
V části B vyplňte údaje o dítěti (jiné osobě), o které jste pečoval(a). V případě, že se jedná o dítě anebo o osobu závislou na pomoci jiné osoby, označte patřičnou možnost a k žádosti přiložte posudek o zdravotním stavu – posouzení závislosti osoby.

Dále uveďte, zda dítě/osoba s Vámi žije v domácnosti a rodinný poměr, který je mezi vámi. Pokud jde o péči o dítě, uveďte také, zda na dané dítě je jiné osobě poskytována peněžitá pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek.

Identifikace žadatele o dávku
V části C žádosti uveďte své údaje, můžete uvést i telefonní číslo či e-mailovou adresu pro případné kontaktování ze strany správy sociálního zabezpečení.

V této části dále vykažte dny, ve kterých jste v rámci daného kalendářního měsíce pečoval(a) o dítě a za které nárokujete výplatu dávky. Spolu s uplatněním nároku na výplatu dávky prohlašujete, že neuplatňujete výplatu ošetřovného za dny, za které dávka nenáleží (období školních prázdnin a volné dny vyhlášené ředitelem školy v průběhu školního roku).

Střídání se v péči
V části C také uvedete, zda jste o dítě pečoval(a) samostatně anebo jste se při péči střídal(a) s druhou pečující osobou uplatňující též nárok na ošetřovné a případně vyplňte údaje o této osobě a též dny, ve kterých o dítě pečovala.

Pokud jste se střídal(a) s osobou, u které nevzniká nárok na ošetřovné (např. není účastna nemocenského pojištění), údaje o takové osobě neuvádějte.

Platební údaje
V části D vyplňte způsob, jakým Vám má být dávka vyplácena. Věnujte prosím pozornost správnosti vyplněných údajů.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se