Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné) - platná pro období 1. 11. 2021 – 28. 2. 2022

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné) - platná pro období 1. 11. 2021 – 28. 2. 2022

Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku – pečující osoba. Je připraven jako předepsaný tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii (krizové ošetřovné) v souvislosti s epidemií COVID-19 v období od 1. 11. 2021, a to až do skončení poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii.

Tiskopis se podává za kalendářní měsíc, pokud v něm trvala péče o dítě (jinou osobu) z důvodu zákazu osobní přítomnosti v zařízení (škole) na základě mimořádných opatření při epidemii (uzavření zařízení, nařízená karanténa).

Tiskopis se zasílá vždy za předchozí měsíc. Poprvé lze tiskopis podat za měsíc listopad 2021.

Tiskopis je číslovaný. Před samotným vyplněním žádosti je třeba vybrat, zda se jedná o novou žádost o ošetřovné (generuje se jedinečné číslo, které je třeba si poznamenat či nejlépe celou žádost uložit) nebo jde o žádost navazující na žádost z předchozího měsíce v případě, kdy péče o dítě pokračuje i do dalšího měsíce (potom se vyplňuje číslo předešlé žádosti).

Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů (případně za využití tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o krizové ošetřovné ) předá místně příslušné OSSZ (v elektronické podobě do datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny místně příslušné OSSZ, kontakty naleznete webu ČSSZ).

Přidělení čísla žádosti
Před samotným vyplněním žádosti je třeba vybrat, zda se jedná o novou žádost o krizové ošetřovné či o žádost navazující na žádost z předchozího měsíce v případě, kdy potřeba péče pokračuje i do dalšího měsíce.

V případě nové žádosti se zobrazí tlačítko pro vygenerování čísla žádosti. Po vygenerování čísla si jej poznamenejte či si můžete tiskopis uložit pomocí tlačítka „Uložit rozpracovaná data“.

Pokud daná žádost navazuje na žádost z předchozího měsíce, vyberte tuto možnost a vepište číslo předchozí žádosti z minulého měsíce. Pokud jste si uložili data předchozí žádosti s vygenerovaným číslem, klikněte při načtení souboru na tlačítko „Ano“ (chcete pokračovat v žádosti se stávajícím číslem).

Údaje o zařízení, důvod a doba nemožnosti osobní přítomnosti v zařízení
V části A vyplňte údaje o zařízení, které dítě (osoba závislá na pomoci jiné osoby) navštěvuje (název, identifikační číslo a adresa) a také důvod nemožnosti osobní přítomnosti v zařízení. Dále uveďte v prohlášení, ve kterých dnech byla nemožnost osobní přítomnosti v zařízení z uvedeného důvodu dána.

Identifikace dítěte/osoby, o které/ou bylo pečováno
V části B vyplňte údaje o dítěti/osobě, o které jste pečoval(a). V případě, že se jedná o dítě anebo o osobu závislou na pomoci jiné osoby, či dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, označte patřičnou možnost a k žádosti přiložte patřičný doklad stvrzující danou skutečnost.

Dále uveďte, zda dítě/osoba s Vámi žije v domácnosti a rodinný poměr, který je mezi vámi. Pokud jde o péči o dítě, uveďte také, zda na dané dítě je jiné osobě poskytována peněžitá pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek.

Identifikace žadatele o dávku
V části C žádosti uveďte své údaje, můžete uvést i telefonní číslo či e-mailovou adresu pro případné kontaktování ze strany správy sociálního zabezpečení.

V této části dále vykažte dny, ve kterých jste v rámci daného kalendářního měsíce pečoval(a) o dítě/osobu a za které nárokujete výplatu dávky. Spolu s uplatněním nároku na výplatu dávky prohlašujete, že neuplatňujete výplatu ošetřovného za dny, za které dávka nenáleží (období školních prázdnin a volné dny vyhlášené ředitelem školy v průběhu školního roku).

Střídání se v péči
V části C také uvedete, zda jste o dítě pečoval(a) samostatně anebo jste se při péči střídal(a) s dalšími pečujícími osobami uplatňujícími též nárok na ošetřovné, a případně vyplňte údaje o těchto osobách a též dny, ve kterých o dítě pečovaly.

Pokud jste se střídal(a) s osobou, u které nevzniká nárok na ošetřovné (např. není účastna nemocenského pojištění), údaje o takové osobě neuvádějte.

Platební údaje
V části D vyplňte způsob, jakým Vám má být dávka vyplácena. Věnujte prosím pozornost správnosti vyplněných údajů.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se