Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Služba

Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ

Služba poskytuje osobě samostatně výdělečně činné (OSVČ) informace o stavu jejích doplatků a případných přeplatků na pojistném na důchodové pojištění, včetně penále z tohoto pojistného a úhrnu neuhrazených pokut, pokud byly OSVČ uloženy. Jsou-li evidovány splatné nebo dlužné pohledávky, zobrazí služba i QR kód pro jejich snadnou celkovou úhradu.

Pokud bylo povoleno placení těchto pohledávek nebo jejich části ve splátkách, zobrazí se i aktuální stav splátkového režimu.

Ve službě OSVČ získá i informace o posledním zpracovaném přehledu o příjmech a výdajích, včetně informace o vyměřovacím základu stanoveném z přehledu, z něhož je hrazeno pojistné.

Doplatek pojistného je splatný do 8 dnů po dni, kdy byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích OSVČ za daný kalendářní rok. Vznikl-li doplatek z opravného přehledu, je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán opravný přehled. Přeplatky na pojistném se vrací do jednoho měsíce od podání žádosti o jejich vrácení (podání přehledu je vždy považováno za žádost o vrácení přeplatku), není-li jiného splatného závazku, na který byl přeplatek nebo jeho část použita podle § 17 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přeplatek nižší než 100 Kč se vrací jen ve výjimečných případech tak, aby byla zajištěna zásada hospodárnosti.

Zobrazovaný stav nemusí obsahovat úplný výpočet penále, které se aktualizuje zpravidla 1x ročně při podání přehledu o příjmech a výdajích nebo na žádost plátce.

Za den úhrady pohledávky se považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ.

Služba neobsahuje údaje o platbách pojistného na nemocenské pojištění OSVČ, pro tyto informace využijte službu Informace o zaplaceném pojistném na nemocenské pojištění OSVČ. Služba neobsahuje údaje o platbách na exekuční náklady.

Upozorňujeme, že služba je aktualizována v týdenních intervalech (vždy k poslednímu pracovnímu dni uplynulého kalendářního týdne), jsou tak zohledněny pouze informace a platby zpracované nejpozději do tohoto dne.

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Služba je přístupna pouze OSVČ, které byly u příslušné správy sociálního zabezpečení evidovány. Pokud jste samostatnou výdělečnou činnost vykonával/a a služba nezobrazuje údaje, mohou být důvodem chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji. Pokud se údaje nezobrazují i nadále, obraťte se na příslušnou správu sociálního zabezpečení. Kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.

Nesouhlasí zobrazené údaje o pohledávkách na pojistném, penále či pokutách s Vaší evidencí?

V případě nesouhlasu Vašich podkladů s údaji zobrazenými ve službě se obraťte na příslušnou OSSZ, která vede Vaši evidenci. Kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.