Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Služba

Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ

Služba zobrazí měsíční předpisy záloh na pojistné na důchodové pojištění, stav jejich úhrad a přehled o platbách zaplacených ve prospěch příslušné OSSZ za aktuální nebo předcházející kalendářní rok.

Součástí služby je přímý odkaz k vyplnění a podání formuláře Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za předchozí kalendářní rok.

Představení nové služby Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ

Jednoduchý návod, jak podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pomocí nové služby Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ

Služba poskytuje informaci o měsíčních předpisech záloh na pojistné na důchodové pojištění a jejich úhradách v aktuálním a předcházejícím kalendářním roce, včetně informace o celkovém úhrnu zaplacených záloh pro účely zpracování formuláře Přehled o příjmech a výdajích OSVČ.

V sekci Přehled záloh na pojistné na důchodové pojištění jsou výše měsíčních předpisů záloh na pojistné na důchodové pojištění stanoveny s ohledem na charakter samostatné výdělečné činnosti a údaje, které jsou příslušné OSSZ známy ke dni poslední aktualizace. K oznámení o výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti lze pro účely placení záloh na pojistné na důchodové pojištění i jejich vyúčtování přihlížet, pokud bylo učiněno nejpozději na Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za dotčený kalendářní rok.

Záloha na pojistné na důchodové pojištění je splatná od prvního dne do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí. Za dlužné zálohy na pojistné na důchodové pojištění se považují zálohy, jejichž splatnost již uplynula. Více na www.cssz.cz.

V sekci Přehled plateb – příjmový účet jsou v případě plateb s kladnou hodnotou zohledněny všechny úhrady, které příslušná OSSZ obdržela v aktuálním a předcházejícím kalendářním roce na příjmový účet důchodového pojištění konkrétní OSVČ ve prospěch záloh na pojistné na důchodové pojištění, pojistného, doplatků pojistného, penále a pokut, popřípadě i informace o vrácených přeplatcích (údaj se zápornou hodnotou). Jejich součet nemusí odpovídat úhrnu zaplacených záloh na pojistné důchodové pojištění uvedenému v sekci Přehled záloh na pojistné na důchodové pojištění. Za den platby se považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ.

V případě OSVČ v paušálním režimu je vždy zobrazena pouze poměrná část paušální zálohy připadající na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, a to s datem, kdy byla po postoupení finanční správou připsána na účet příslušné OSSZ.

Služba neobsahuje údaje o platbách pojistného na nemocenské pojištění OSVČ, pro tyto informace využijte službu Informace o zaplaceném pojistném na nemocenské pojištění OSVČ. Služba neobsahuje údaje o platbách na exekuční náklady.

Upozorňujeme, že služba je aktualizována v týdenních intervalech (vždy k poslednímu pracovnímu dni uplynulého kalendářního týdne), jsou tak zohledněny pouze informace a platby zpracované nejpozději do tohoto dne.

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Služba se nezobrazuje?

Služba nezobrazuje údaje OSVČ, které podle evidence OSSZ v zobrazovaných kalendářních letech nevykonávaly ani po část období samostatnou výdělečnou činnost a nepoukázaly na příjmový účet důchodového pojištění OSVČ žádnou platbu.

Pokud jste v uvedeném období samostatnou výdělečnou činnost vykonával/a nebo poukazoval/a platby, obraťte se na OSSZ příslušnou podle místa trvalého pobytu. Kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Nesouhlasí Vaše údaje s evidencí OSSZ?

V případě nesouhlasu Vašich podkladů s údaji zobrazenými ve službě se obraťte na příslušnou OSSZ, která vede Vaši evidenci. Kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.