Informace o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění

Služba poskytuje informace o dávkách nemocenského pojištění, které vyplatily příslušné OSSZ. Služba obsahuje údaje o všech druzích dávek nemocenského pojištění, tj. o nemocenském, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovném, vyrovnávacím příspěvku v těhotenství a mateřství, dávce otcovské poporodní péče a dlouhodobém ošetřovném. Údaje jsou poskytovány o dávkách, na které vznikl nárok v aktuálním roce a 5 let zpětně.

 1. Abyste mohl/a využít online službu, musíte se přihlásit do ePortálu ČSSZ.
 2. Spusťte službu.
 3. Vyberte období a druh dávky nemocenského pojištění.
 4. Odešlete svůj požadavek.
 5. Informace se zobrazí na obrazovce.
 1. Spusťte službu.
 2. Vyberte období a druh dávky nemocenského pojištění.
 3. Odešlete svůj požadavek.
 4. Informace se zobrazí na obrazovce.
 1. Dle zákona o nemocenském pojištění (§ 110 odst. 3 zákon č. 187/2006 Sb.) se dávky nemocenského pojištění vyplácejí nejpozději ve lhůtě 1 měsíce následujícího po dni, v němž byl stanovený doklad pro nárok na výplatu dávky doručen OSSZ. Je-li však třeba pro nárok na dávky a jejich výplatu osvědčit potřebné skutečnosti, vyplácejí se dávky do 1 měsíce po osvědčení těchto skutečností.

 2. Dávky OSSZ vyplácí na účet pojištěnce u peněžního ústavu v ČR nebo v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence. V případě výplaty dávky v hotovosti hradí náklady za doručení příjemce. Pojištěnec je v žádosti o výplatu dávky povinen sdělit způsob její výplaty (číslo svého účtu nebo adresu).

  Na základě žádosti pojištěnce je možné dávku vyplatit do ciziny, to pouze na účet pojištěnce u banky v cizině. Náklady této výplaty hradí příjemce dávky. V žádosti o výplatu dávky je třeba uvést číslo účtu ve tvaru IBAN, název účtu příjemce, název, adresu a stát banky v cizině, Id kód banky a typ Id banky (např. BIC SWIFT kód).

 3. Nárok na nemocenské má pojištěnec, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, trvá-li dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa déle než 14 kalendářních dní a v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 déle než 21 kalendářních dní.

 4. V případech, kdy je OSSZ prováděn výkon rozhodnutí srážkami z nemocenského, je dávka nemocenského v souladu se zákonem o nemocenském pojištění (§ 110 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb.) zpracována a vyplacena až poté, co OSSZ obdrží doklad o trvání dočasné pracovní neschopnosti za celý kalendářní měsíc (Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény) nebo doklad o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti). V případě trvání nároku na nemocenské jen za část měsíce, je nemocenské vyplaceno po doložení stanoveného dokladu pro nárok na výplatu nemocenského.

 5. V situaci, kdy vznikl nárok na tutéž dávku nemocenského pojištění z více pojištěných činností, náleží dávka ze všech pojištění jen jednou (ze všech pojištěných činností se poskytne jedna dávka, která se vypočte z příjmů dosažených ve všech těchto pojištěných činnostech). To neplatí u vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, kdy je dávka vyplácena z každé pojištěné činnosti zvlášť. Upozorňujeme, že nárok na dávku nemocenského pojištění je třeba uplatnit z každé pojištěné činnosti zvlášť.

 6. Místní příslušnost OSSZ se pro provádění nemocenského pojištění zaměstnanců řídí sídlem zaměstnavatele, pokud je toto sídlo shodné s místem mzdové účtárny nebo pokud zaměstnavatel mzdovou účtárnu nemá. Pokud není sídlo zaměstnavatele shodné s místem jeho mzdové účtárny, řídí se místní příslušnost místem mzdové účtárny. Místní příslušnost osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a zahraničních zaměstnanců se řídí místem trvalého pobytu, případně místem hlášeného pobytu v ČR. Nemá-li OSVČ či zahraniční zaměstnanec trvalý ani hlášený pobyt, řídí se místní příslušnost místem výkonu samostatné výdělečné činnosti a u zahraničního zaměstnance místem, kde se na území ČR zdržuje. V případě výkonu samostatné výdělečné činnosti na několika místech je místně příslušnou ta OSSZ, v jejímž obvodu převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti.

 7. Informace o nemocenském pojištění a kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.

 8. Call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o nemocenském pojištění na telefonním čísle 800 050 248.

  Klientům volajícím ze zahraničí je k dispozici telefonní číslo +420 257 066 077 (hovor z pevné nebo mobilní sítě je volajícímu účtován podle tarifu a platného ceníku jeho operátora).

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.