Žádost o provádění výplaty dávek důchodového pojištění dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.

Výplata důchodů poživatelům důchodů, umístěným v zařízeních sociálních služeb (dále jen ZSS), je upravena v ustanovení § 116c zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném od 1. 2. 2018.

Tiskopisem žádá ZSS, se souhlasem svého klienta, o provádění výplaty jeho důchodu k 15. dni v měsíci na účet ZSS v souladu s výše uvedeným ustanovením. Podmínkou je, že se jedná o ZSS poskytující pobytové služby v těchto čtyřech zařízeních: domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a týdenní stacionář.

ZSS současně bere na vědomí, že se provádění výplaty důchodu klienta na účet ZSS řídí Pravidly pro výplatu důchodů obyvatelům ZSS v aktuálním znění, zveřejněnými na webu ČSSZ - zařízení sociálních služeb.

Tiskopis musí být vlastnoručně podepsán klientem, opatřen razítkem příslušného ZSS a vlastnoručním podpisem oprávněné osoby.

Žádost je třeba zaslat ČSSZ na adresu uvedenou v záhlaví, a to pouze v listinné podobě. Elektronicky lze tiskopis do ČSSZ zaslat jen tehdy, je-li opatřen uznávanými elektronickými podpisy žadatele (ZSS) i poživatele důchodu.

Součástí žádosti je Informace pro klienta/opatrovníka o způsobu provádění výplaty dávek důchodového pojištění dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb., na účet ZSS. Tato informace slouží pro potřeby klienta ZSS jako podklad pro udělení souhlasu s tímto způsobem výplaty jeho důchodu. Nezasílá se do ČSSZ.

Bližší informace k tomuto způsobu výplaty důchodů, které nabývají účinnosti 1. 2. 2018, jsou rovněž k dispozici na webu ČSSZ - zařízení sociálních služeb.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis vytiskněte.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 49 kB)