Změna údajů zařízení sociálních služeb, provádějícího výplatu důchodů svým klientům dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.

Tiskopisem ohlašuje zařízení sociálních služeb (dále jen ZSS), které již provádí výplatu důchodu svým klientům k 15. dni v měsíci, změnu svých údajů evidovaných v ČSSZ.

Tiskopis obsahuje platné identifikační údaje poskytovatele služeb a ZSS, včetně potvrzení, že ZSS bere na vědomí skutečnost, že se provádění výplaty důchodu klienta na účet ZSS řídí i nadále Pravidly pro výplatu důchodů obyvatelům ZSS v aktuálním znění, zveřejněnými na webu ČSSZ - zařízení sociálních služeb.

Tiskopis musí být vlastnoručně podepsán osobou oprávněnou jednat jménem ZSS a opatřen razítkem příslušného ZSS. Tiskopis se zasílá ČSSZ v listinné podobě na adresu uvedenou v záhlaví nebo datovou zprávou zaslanou prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3. E-mailem lze tiskopis do ČSSZ zaslat jen tehdy, je-li opatřen uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za ZSS.

Bližší informace k tomuto způsobu výplaty důchodů, které nabyly účinnosti 1. 2. 2018, jsou rovněž k dispozici na webu ČSSZ - zařízení sociálních služeb.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis můžete vytisknout nebo elektronicky odeslat.
  6. Odeslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek vyžaduje přihlášení k datové schránce.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 31 kB)