Podklad pro provádění výplaty dávek důchodového pojištění klientům umístěným v zařízení sociálních služeb (dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.)

Tiskopis je určen pro zařízení sociálních služeb (dále jen ZSS), která dosud neprováděla výplatu důchodu klientům k 15. dni v měsíci a požadují zavedení tohoto typu výplaty nově. Podmínkou je, že jde o ZSS poskytující pobytové služby v těchto čtyřech typech zařízení: domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a týdenní stacionář.

Podklad pro provádění výplaty obsahuje základní identifikační údaje poskytovatele služeb a ZSS, včetně potvrzení, že ZSS bere na vědomí skutečnost, že se provádění výplaty důchodu klienta na účet ZSS řídí Pravidly pro výplatu důchodů obyvatelům ZSS v aktuálním znění, zveřejněnými na webu ČSSZ - zařízení sociálních služeb.

Tiskopis musí být vlastnoručně podepsán osobou oprávněnou jednat jménem ZSS a opatřen razítkem příslušného ZSS. Tiskopis se zasílá ČSSZ na adresu uvedenou v záhlaví, a to pouze v listinné podobě. Elektronicky lze tiskopis do ČSSZ zaslat jen tehdy, je-li opatřen uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za ZSS.

Po obdržení tiskopisu ČSSZ potvrdí jeho přijetí a písemně sdělí ZSS jeho nový znak (tj. pětimístný číselný údaj), který mu byl pro provádění výplaty důchodů klientů na účet ZSS přidělen.

Bližší informace k tomuto způsobu výplaty důchodů, které nabývají účinnosti 1. 2. 2018, jsou rovněž k dispozici na webu ČSSZ - zařízení sociálních služeb.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

  1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
  2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
  3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
  4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
  5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis vytiskněte.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 30 kB)