Podklad pro provádění výplaty dávek důchodového pojištění klientům umístěným v zařízení sociálních služeb (dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.)

Podklad pro provádění výplaty obsahuje základní identifikační údaje poskytovatele služeb a ZSS, včetně potvrzení, že ZSS bere na vědomí skutečnost, že se provádění výplaty důchodu klienta na účet ZSS řídí Pravidly pro výplatu důchodů obyvatelům ZSS v aktuálním znění, zveřejněnými na www.cssz.cz/cz/zss.

Tiskopis musí být vlastnoručně podepsán osobou oprávněnou jednat jménem ZSS a opatřen razítkem příslušného ZSS. Tiskopis se zasílá ČSSZ na adresu uvedenou v záhlaví, a to pouze v listinné podobě. Elektronicky lze tiskopis do ČSSZ zaslat jen tehdy, je-li opatřen uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za ZSS.

Po obdržení tiskopisu ČSSZ potvrdí jeho přijetí a písemně sdělí ZSS jeho nový znak (tj. pětimístný číselný údaj), který mu byl pro provádění výplaty důchodů klientů na účet ZSS přidělen.

Bližší informace k tomuto způsobu výplaty důchodů, které nabývají účinnosti 1. 2. 2018, jsou rovněž k dispozici na www.cssz.cz/cz/zss.

Informace k podávání tiskopisů jsou uvedeny na této stránce.

Verze tiskopisu platné pro minulá období