Potvrzení o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění

Služba umožňuje podání žádosti o vydání potvrzení o druhu a výši dávek nemocenského pojištění, které byly vyplaceny po 1. 1. 2010. Potvrzení obsahuje údaje o všech druzích dávek nemocenského pojištění, tj. o nemocenském, peněžité pomoci v mateřství, dávce otcovské poporodní péče, ošetřovném, dlouhodobém ošetřovném a vyrovnávacím příspěvku v těhotenství a mateřství, které byly příslušnou OSSZ vyplaceny.

Pro náhled na přehled vyplacených dávek nemocenského pojištění můžete využít online službu Informace o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění.

 1. Abyste mohl/a využít online službu, musíte se přihlásit do ePortálu ČSSZ.
 2. Spusťte službu.
 3. Vyplňte žádost včetně způsobu doručení.
 4. Odešlete žádost.
 1. Spusťte službu.
 2. Vyplňte žádost včetně způsobu doručení.
 3. Odešlete žádost.
 1. Před odesláním žádosti si zvolte způsob, jakým má být potvrzení o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění doručeno:

  • doručení na zadanou poštovní adresu;
  • doručení do datové schránky;
  • osobní převzetí.
 2. Potvrzení o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění vydává na základě žádosti příslušná OSSZ. Potvrzení bude příslušnou OSSZ zasláno nebo připraveno k vyzvednutí do 30 dnů ode dne obdržení žádosti.

 3. Dle zákona o nemocenském pojištění (§ 110 odst. 3 zákon č. 187/2006 Sb.) se dávky nemocenského pojištění vyplácejí nejpozději ve lhůtě 1 měsíce následujícího po dni, v němž byl stanovený doklad pro nárok na výplatu dávky doručen OSSZ. Je-li však třeba pro nárok na dávky a jejich výplatu osvědčit potřebné skutečnosti, vyplácejí se dávky do 1 měsíce po osvědčení těchto skutečností.

 4. V případech, kdy je OSSZ prováděn výkon rozhodnutí srážkami z nemocenského, je dávka nemocenského v souladu se zákonem o nemocenském pojištění (§ 110 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb.) zpracována a vyplacena až poté, co OSSZ obdrží doklad o trvání dočasné pracovní neschopnosti za celý kalendářní měsíc (Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény) nebo doklad o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti). V případě trvání nároku na nemocenské jen za část měsíce, je nemocenské vyplaceno po doložení stanoveného dokladu pro nárok na výplatu nemocenského.

 5. V situaci, kdy vznikl nárok na tutéž dávku nemocenského pojištění z více pojištěných činností, náleží dávka ze všech pojištění jen jednou (ze všech pojištěných činností se poskytne jedna dávka, která se vypočte z příjmů dosažených ve všech těchto pojištěných činnostech). To neplatí u vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, kdy je dávka vyplácena z každé pojištěné činnosti zvlášť. Upozorňujeme, že nárok na dávku nemocenského pojištění je třeba uplatnit z každé pojištěné činnosti zvlášť.

 6. Místní příslušnost OSSZ se pro provádění nemocenského pojištění zaměstnanců řídí sídlem zaměstnavatele, pokud je toto sídlo shodné s místem mzdové účtárny nebo pokud zaměstnavatel mzdovou účtárnu nemá. Pokud není sídlo zaměstnavatele shodné s místem jeho mzdové účtárny, řídí se místní příslušnost místem mzdové účtárny. Místní příslušnost osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a zahraničních zaměstnanců se řídí místem trvalého pobytu, případně místem hlášeného pobytu v ČR. Nemá-li OSVČ či zahraniční zaměstnanec trvalý ani hlášený pobyt, řídí se místní příslušnost místem výkonu samostatné výdělečné činnosti a u zahraničního zaměstnance místem, kde se na území ČR zdržuje. V případě výkonu samostatné výdělečné činnosti na několika místech je místně příslušnou ta OSSZ, v jejímž obvodu převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti.

 7. Informace o nemocenském pojištění a kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.

 8. Call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o nemocenském pojištění na telefonním čísle 800 050 248.

  Klientům volajícím ze zahraničí je k dispozici telefonní číslo +420 257 066 077 (hovor z pevné nebo mobilní sítě je volajícímu účtován podle tarifu a platného ceníku jeho operátora).

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.