Žádost o zvýšení starobního důchodu za vychované dítě

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o zvýšení starobního důchodu za vychované dítě

Žádost o zvýšení starobního důchodu za vychované dítě (dále jen „výchovné“) je možné podávat nejdříve od 1. září 2022.

Žádost nepodávají ženy, jejichž důchodový věk byl snížen za výchovu dětí a starobní důchod jim byl přiznán před 1. 1. 2023 a také ženy, poživatelky tzv. transformovaného starobního důchodu – starobní důchodkyně, kterým byl před 1. 1. 2023 invalidní důchod ze zákona v jejich 65 letech transformován na starobní důchod. Těmto ženám bude starobní důchod zvýšen o výchovné automatizovaně bez žádosti.

Tiskopis slouží pojištěncům, kteří žádají o zvýšení procentní výměry starobního důchodu za vychované dítě vlastní/jiné než vlastní při podání žádosti o starobní důchod s datem přiznání po 31. 12. 2022 nebo o zvýšení procentní výměry starobního důchodu za vychované dítě vlastní/jiné než vlastní ke starobnímu důchodu již přiznanému před 1. 1. 2023.

O výchovné mohou požádat:

 • Ženy, poživatelky starobního důchodu, kterým nebyl snížen důchodový věk za výchovu dětí – pokud jim byl starobní důchod přiznán před 1. 1. 2023 a nebyl jim snížen důchodový věk za výchovu dětí, mohou o výchovné požádat a výchovu doložit.
 • Muži, poživatelé starobního důchodu, kterým byl starobní důchod přiznán před 1. 1. 2023 a pokud dítě/děti vychovával muž, mohou o výchovné požádat a výchovu doložit.
 • Muži, poživatelé tzv. transformovaného starobního důchodu – starobní důchodci, kterým byl před 1. 1. 2023 invalidní důchod ze zákona v jejich 65 letech transformován na starobní důchod, mohou o výchovné požádat a výchovu doložit.
 • Ženy a muži se zaniklým starobním důchodem – kteří již požádali o starobní důchod, splnili podmínky pro nárok na starobní důchod, ale nárok na starobní důchod jim ze zákona zanikl z důvodu, že jejich stávající invalidní důchod byl vyšší. Nárok na výchovné vzniká až poté, co se v 65 letech jejich invalidní důchod ze zákona transformuje na starobní - mohou o výchovné požádat a výchovu doložit.
 • Ženy a muži, kterým bude po 31. 12. 2022 jejich invalidní důchod ze zákona transformován na starobní na dosažením věku 65 let. Až poté mohou o výchovné požádat a výchovu doložit.
 • Ženy a muži, kteří budou žádat o starobní důchod po 31. 12. 2022 – starobní důchod se zvýší o výchovné pouze za podmínky, že žádost o výchovné bude součástí této žádosti o starobní důchod.

Tiskopis je určen pro podání žádosti o zvýšení starobního důchodu za vychované dítě a čestného prohlášení o výchově dítěte vlastního/jiného než vlastního při podání žádosti o starobní důchod s datem přiznání po 31. 12. 2022 nebo o zvýšení procentní výměry starobního důchodu za vychované dítě vlastní/jiné než vlastní ke starobnímu důchodu již přiznanému před 1. 1. 2023.

Žádost o výchovné a čestné prohlášení o výchově dítěte se podává na předepsaném tiskopise.

V čestném prohlášení se uvádí

a) jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte a jeho rodné číslo,

b) jméno, popřípadě jména a příjmení a rodné číslo osoby pečující o dítě v největším rozsahu a její vztah k dítěti,

c) jméno, popřípadě jména a příjmení druhého rodiče dítěte, je-li znám, a jeho rodné číslo,

d) doba a rozsah péče o dítě,

e) sdělení, zda ve stejné době o dítě pečovala i jiná osoba, a v kladném případě jméno, popřípadě jména a příjmení a rodné číslo této osoby, její vztah k dítěti a doba a rozsah péče této jiné osoby o dítě.

Vztah k vlastnímu dítěti se dokládá originálem nebo ověřenou kopií rodného listu dítěte, který je však vyžadován pouze v případě, pokud nelze uvedenou skutečnost ze strany ČSSZ nebo OSSZ ověřit v agendovém informačním systému evidence obyvatel.

Vztah k jinému než vlastnímu dítěti se dokládá některým z níže uvedených dokladů:

 • rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby
 • rozhodnutí soudu o osvojení dítěte
 • rozhodnutí soudu o předání dítěte do péče budoucího osvojitele
 • rozhodnutí soudu o předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením
 • jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte
 • rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu
 • rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou péči
 • rozhodnutí soudu o nařízení předběžného opatření o péči o dítě
 • podání návrhu soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení fyzické osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě osobně pečuje a nemá k němu vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá toto soudní řízení
žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se