Žádost o provádění výplaty dávek důchodového pojištění dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb. – klient omezený ve svéprávnosti

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o provádění výplaty dávek důchodového pojištění dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb. – klient omezený ve svéprávnosti

Výplata důchodů klientům, umístěným v zařízení sociálních služeb (dále jen „ZSS“), je prováděna dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném od 1. 2. 2018.

Tiskopisem žádá ZSS, se souhlasem opatrovníka klienta omezeného ve svéprávnosti, o provádění výplaty důchodu k 15. dni v měsíci na účet ZSS. Podmínkou je, že jde o ZSS poskytující pobytové služby v těchto čtyřech zařízeních: domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a týdenní stacionář.

ZSS současně bere na vědomí, že se realizace výplaty důchodu na účet ZSS řídí Pravidly pro výplatu důchodů obyvatelům ZSS v aktuálním znění, zveřejněnými na webu ČSSZ - zařízení sociálních služeb.

Tiskopis musí být vlastnoručně podepsán opatrovníkem klienta ZSS omezeného ve svéprávnosti, opatřen razítkem příslušného ZSS a vlastnoručním podpisem osoby oprávněné jednat za ZSS.

Žádost je třeba zaslat ČSSZ na adresu uvedenou v záhlaví, a to pouze v listinné podobě. Elektronicky lze tiskopis do ČSSZ zaslat jen tehdy, je-li opatřen uznávanými elektronickými podpisy žadatele (ZSS) i opatrovníka.

Součástí žádosti je Informace pro klienta/opatrovníka o způsobu provádění výplaty dávek důchodového pojištění dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb., na účet ZSS. Tato informace slouží pro potřeby opatrovníka jako podklad pro udělení souhlasu s tímto způsobem výplaty důchodu jeho opatrovance. Informace se nezasílá do ČSSZ.

Bližší informace k tomuto způsobu výplaty důchodů, které nabývají účinnosti 1.2.2018, jsou rovněž k dispozici na webu ČSSZ - zařízení sociálních služeb.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se