Запит на оцінку стану здоров’я для цілей Закону № 66/2022 Збірки законів

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Запит на оцінку стану здоров’я для цілей Закону № 66/2022 Збірки законів

Žádost o posouzení zdravotního stavu pro účely zákona č. 66/2022 Sb.

Tiskopis slouží k podání žádosti o posouzení zdravotního stavu za účelem zjištění, zda žadatel splňuje podmínky pro přiznání statusu osoby se zdravotním postižením v souladu s ust. § 6d zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

Форма використовується для подання заявки на оцінку стану здоров’я для з'ясування відповідності умовам для надання статусу особи з інвалідністю відповідно до ст. 6d Закону № 66/2022 Збірки законів Про заходи в у сфері зайнятості населення та у сфері соціального забезпечення у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації, із змінами.

Pokud jste osobou invalidní nebo osobou vlastníci průkaz osvědčující zdravotní postižení vydaný na Ukrajině, nemusíte o uznání osobou zdravotně postiženou žádat. Doklad o svém zdravotním postižení předložíte na pobočce ÚP ČR.

Pokud takový průkaz z Ukrajiny nevlastníte, ani nejste invalidní, ale cítíte se býti osobou se zdravotním postižením, budete potřebovat posudek. Pro účely zvýšení dávky pro cizince s dočasnou ochranou můžete od 1. 7. 2023 podat prostřednictvím tohoto formuláře žádost o posouzení, zda jste osobou se zdravotním postižením podle českých právních předpisů. Posudek nezakládá nárok na žádnou jinou dávku, než na zvýšenou humanitární.

Posuzovat zdravotní stav osob s dočasnou ochranou budou pověření zdravotničtí pracovníci OSSZ. Zdravotní stav bude posuzován k datu podání žádosti, nikoliv do minulosti.

Zpracovaný posudek bude žadateli dostupný na ePortálu ČSSZ. Výsledek posouzení sdělí OSSZ elektronicky též Úřadu práce ČR.

Žádost je možné podat výhradně elektronicky prostřednictvím tohoto formuláře na ePortálu ČSSZ. Pomocí elektronické identity (např. BankID). Předepsanou součástí žádosti je i připojený dotazník, který má upřesnit typ a tíži zdravotního postižení žadatele. K žádosti je vhodné přiložit české lékařské zprávy, na základě kterých bude možné posoudit zdravotní stav a vyřídit žádost. Žádost i k ní připojený dotazník musí být vyplněny v českém jazyce.

Za osobu se zdravotním postižením se považuje osoba, jejíž nepříznivý zdravotní stav odpovídá dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu a jeho dopadům pro účely nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uznání za osobu se zdravotním postižením má vliv na výši humanitární dávky přiznávané Úřadem práce České republiky dle zákona č. 66/2022 Sb. cizinci s dočasnou ochranou.

Якщо Ви є інвалідом або маєте посвідчення інваліда, видане в Україні, Вам не потрібно подавати заяву про визнання інвалідом. Ви надаєте підтвердження своєї інвалідності у відділення Центру зайнятості Чеської Республіки.

Якщо у Вас немає такого посвідчення з України, і Ви також не є інвалідом, але відчуваєте себе людиною з інвалідністю, Вам знадобиться експертна оцінка. З метою збільшення допомоги для іноземців з тимчасовим захистом Ви можете у строк до 01. 07. 2023 року подати заявку через цю форму для оцінки на надання статусу особи з інвалідністю відповідно до чеських правових норм. Висновок не встановлює права на іншу допомогу, крім підвищеної гуманітарної допомоги.

Медичним працівникам відділу управління соціального забезпечення буде доручено оцінити стан здоров’я осіб з тимчасовим захистом. Стан здоров'я буде оцінено на дату звернення, а не по минулому.

Оформлена оцінка буде доступна заявнику на електронному порталі Чеського управління соціального забезпечення. Відділ управління соціального забезпечення також повідомить про результати оцінки в електронному вигляді Центр зайнятості Чеської Республіки.

Заявку можна подати лише в електронному вигляді за допомогою цієї форми на електронному порталі Чеського управління соціального забезпечення. За допомогою електронної ідентифікації (наприклад, BankID). Обов’язковою частиною заяви також є додана анкета, в якій має бути зазначено вид та ступінь інвалідності заявника. До заявки бажано додати чеські медичні висновки, на підставі яких можна буде оцінити стан здоров’я та оформити заявку. Заявка та анкета, що додається, повинні бути заповнені чеською мовою.

Особою з інвалідністю вважається особа, поганий стан здоров’я якої відповідає тривалому несприятливому стану здоров’я та його наслідкам для отримання посвідчення інваліда згідно із Законом № 329/2011 Збірки законів Про надання допомоги особам з інвалідністю та про внесення змін до відповідних законів, із поправками. Визнання особи особою з інвалідністю впливає на розмір гуманітарної допомоги, яка надається Центром зайнятості Чеської Республіки відповідно до Закону № 66/2022 Збірки законів іноземцю з тимчасовим захистом.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se