Žádost zaměstnavatele o povolení placení dlužného pojistného a penále ve splátkách

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost zaměstnavatele o povolení placení dlužného pojistného a penále ve splátkách

V případě, že zaměstnavatel dluží pojistné a penále u územní správy sociálního zabezpečení, může  podat žádost o povolení placení dlužného pojistného a penále ve splátkách.

V souladu s ustanovením § 20a odst. 1 a 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZPSZ"), může na písemnou žádost zaměstnavatele příslušná územní správa sociálního zabezpečení povolit placení dlužného pojistného a penále ve splátkách (dále jen „dluh“), a to maximálně po dobu 36 měsíců a až do výše, kterou tento plátce dluží ke dni vydání rozhodnutí o povolení splátek.

Placení dluhu ve splátkách nesmí být zaměstnavateli povoleno, jestliže došlo k jeho zrušení s likvidací nebo probíhá-li insolvenční řízení, v  němž již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zaměstnavatele.

S účinností od 1. 1. 2024 je správním orgánem příslušná územní správa sociálního zabezpečení, jejíž organizační součástí (jednotkou) se stala Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) / Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ) / Městská správa sociálního zabezpečení (MSSZ).

Jednotlivé splátky dluhu se platí jednou částkou, a to odděleně od plateb běžného pojistného. Zaměstnavatel je povinen označit každou splátku dluhu způsobem určeným v povolení; nebude-li tato splátka takto označena, nepovažuje se za splátku dluhu.

Povolení o placení dluhu ve splátkách může být zrušeno, jestliže zaměstnavatel nezaplatí včas nebo ve správné výši některou splátku dluhu nebo pojistné splatné v období po splatnosti první splátky dluhu.

Povolení o placení dluhu ve splátkách bude změněno, jestliže dojde ke snížení dluhu, jehož placení bylo povoleno ve splátkách.

Povolení o placení dluhu ve splátkách bude zrušeno, jestliže zaměstnavatel vstoupí do likvidace nebo bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku zaměstnavatele, a to ke dni, kdy některá z těchto událostí nastala.

Pro účely placení dluhu ve splátkách se za zaměstnavatele považuje i bývalý zaměstnavatel.

Územní správa sociálního zabezpečení stanoví výši jednotlivých splátek dluhu a dobu splácení dluhu.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se