Žádost OSVČ o povolení placení dlužného pojistného a penále ve splátkách

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost OSVČ o povolení placení dlužného pojistného a penále ve splátkách

V případě, že osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) dluží pojistné a penále u okresní správy sociálního zabezpečení, může podat žádost o povolení placení dlužného pojistného a penále ve splátkách.

V souladu s ustanovením § 20a odst. 2 a 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, může na písemnou žádost OSVČ okresní správa sociálního zabezpečení povolit placení doplatku na pojistném, pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a penále (dále jen „dluhu“), které OSVČ dluží ke dni vydání rozhodnutí o povolení splátek, ve splátkách, a to maximálně po dobu 36 měsíců.

Placení dluhu ve splátkách nesmí být OSVČ povoleno, jestliže probíhá insolvenční řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku OSVČ.

Jednotlivé splátky dluhu se platí jednou částkou, a to odděleně od plateb běžného pojistného. OSVČ je povinna označit každou splátku dluhu způsobem určeným v povolení; nebude-li tato splátka takto označena, nepovažuje se za splátku dluhu.

Povolení o placení dluhu ve splátkách může být zrušeno, jestliže OSVČ nezaplatí včas nebo ve správné výši některou splátku dluhu nebo pojistné splatné v období po splatnosti první splátky dluhu.

Povolení o placení dluhu ve splátkách bude změněno, jestliže dojde ke snížení dluhu, jehož placení bylo povoleno ve splátkách.

Povolení o placení dluhu ve splátkách bude zrušeno, jestliže bylo vydáno rozhodnutí o úpadku OSVČ, a to ke dni, kdy tato událost nastala.

Pro účely placení dluhu ve splátkách se za OSVČ považuje i bývalá OSVČ.

Okresní správa sociálního zabezpečení stanoví výši jednotlivých splátek dluhu a dobu splácení dluhu.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se