Žádost OSVČ o povolení placení dlužného pojistného a penále ve splátkách

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost OSVČ o povolení placení dlužného pojistného a penále ve splátkách

V případě, že osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) dluží pojistné a penále u územní správy sociálního zabezpečení, může podat žádost o povolení placení dlužného pojistného a penále ve splátkách.

V souladu s ustanovením § 20a odst. 2 a 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZPSZ"), může na písemnou žádost OSVČ příslušná územní správa sociálního zabezpečení povolit placení doplatku na pojistném, pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a  penále (dále jen „dluhu“), které OSVČ dluží ke dni vydání rozhodnutí o povolení splátek, ve splátkách, a to maximálně po dobu 36 měsíců.

Placení dluhu ve splátkách nesmí být OSVČ povoleno, jestliže probíhá insolvenční řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku OSVČ.

S účinností od 1. 1. 2024 je správním orgánem příslušná územní správa sociálního zabezpečení, jejíž organizační součástí (jednotkou) se stala Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) / Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ) / Městská správa sociálního zabezpečení (MSSZ).

Jednotlivé splátky dluhu se platí jednou částkou, a to odděleně od plateb běžného pojistného. OSVČ je povinna označit každou splátku dluhu způsobem určeným v povolení; nebude-li tato splátka takto označena, nepovažuje se za splátku dluhu.

Povolení o placení dluhu ve splátkách může být zrušeno, jestliže OSVČ nezaplatí včas nebo ve správné výši některou splátku dluhu nebo pojistné splatné v období po splatnosti první splátky dluhu.

Povolení o placení dluhu ve splátkách bude změněno, jestliže dojde ke snížení dluhu, jehož placení bylo povoleno ve splátkách.

Povolení o placení dluhu ve splátkách bude zrušeno, jestliže bylo vydáno rozhodnutí o úpadku OSVČ, a to ke dni, kdy tato událost nastala.

Pro účely placení dluhu ve splátkách se za OSVČ považuje i bývalá OSVČ.

Územní správa sociálního zabezpečení stanoví výši jednotlivých splátek dluhu a dobu splácení dluhu.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se