Žádost o provádění výplaty dávek důchodového pojištění s exekuční srážkou dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o provádění výplaty dávek důchodového pojištění s exekuční srážkou dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.

Výplata důchodů klientům, umístěným v zařízení sociálních služeb (dále jen „ZSS“), je prováděna dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném od 1. 2. 2018.

Tiskopisem žádá ZSS, se souhlasem klienta, o provádění výplaty jeho důchodu s exekuční srážkou k 15. dni v měsíci na účet ZSS v souladu s výše uvedeným ustanovením. Podmínkou je, že jde o ZSS poskytující pobytové služby v těchto čtyřech zařízeních: domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a týdenní stacionář.

Pro stanovení zákonné výše exekučních srážek z důchodu potvrzuje ZSS plnou výši úhrady za ubytování a stravu klienta stanovené smlouvou podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb. ZSS současně bere na vědomí, že se realizace výplaty důchodu klienta na účet ZSS řídí Pravidly pro výplatu důchodů obyvatelům ZSS v aktuálním znění, zveřejněnými na webu ČSSZ - zařízení sociálních služeb.

Tiskopis musí být vlastnoručně podepsán klientem, opatřen razítkem příslušného ZSS a vlastnoručním podpisem osoby oprávněné jednat za ZSS.

Žádost je třeba zaslat ČSSZ na adresu uvedenou v záhlaví, a to pouze v listinné podobě. Elektronicky lze tiskopis do ČSSZ zaslat jen tehdy, je-li opatřen uznávanými elektronickými podpisy žadatele (ZSS) i poživatele důchodu.

Součástí žádosti je Informace pro klienta/opatrovníka o způsobu provádění výplaty dávek důchodového pojištění dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb., na účet ZSS. Tato informace slouží pro potřeby klienta ZSS jako podklad pro udělení souhlasu s tímto způsobem výplaty jeho důchodu. Informace se nezasílá do ČSSZ.

Bližší informace k tomuto způsobu výplaty důchodů, které nabývají účinnosti 1.2.2018, jsou rovněž k dispozici na webu ČSSZ - zařízení sociálních služeb.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se