Čestné prohlášení o době péče o dítě do 4 let věku (péče skončena po 30. červnu 2007)

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Čestné prohlášení o době péče o dítě do 4 let věku (péče skončena po 30. červnu 2007)

Tiskopis je určen pro dokládání doby péče o vlastní dítě, jiné než vlastní dítě, vlastní dítě zesnulé osoby nebo jiné než vlastní dítě zesnulé osoby do 4 let jeho věku skončené po 30. červnu 2007, kterou pojištěnec požaduje zaevidovat nejen při uplatnění žádosti o důchod.

Tiskopis je určen pro dokládání doby péče o dítě do 4 let věku skončené po 30. červnu 2007. Čestné prohlášení se podává na předepsaném tiskopisu, který obsahuje čtyři varianty:

 1. Čestné prohlášení o době péče o dítě do 4 let věku (péče skončena po 30. červnu 2007) – vlastní dítě
 2. Čestné prohlášení o době péče o dítě do 4 let věku (péče skončena po 30. červnu 2007) – vlastní dítě zesnulé osoby

  Vztah k vlastnímu dítěti se dokládá se originálem nebo ověřenou kopií rodného listu dítěte, který je však vyžadován pouze v případě, pokud nelze uvedenou skutečnost ze strany ČSSZ nebo OSSZ ověřit v agendovém informačním systému evidence obyvatel.

 3. Čestné prohlášení o době péče o dítě do 4 let věku (péče skončena po 30. červnu 2007) – jiné než vlastní dítě
 4. Čestné prohlášení o době péče o dítě do 4 let věku (péče skončena po 30. červnu 2007) – jiné než vlastní dítě zesnulé osoby

Vztah k jinému než vlastnímu dítěti se podle § 20 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů dokládá originálem nebo ověřenou kopií:

Jiným dokladem o vztahu k dítěti se podle § 20 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů rozumí:

 • rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby
 • rozhodnutí soudu o osvojení dítěte
 • rozhodnutí soudu o předání dítěte do péče budoucího osvojitele
 • rozhodnutí soudu o předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením
 • jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte
 • rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu
 • rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou péči
 • rozhodnutí soudu o nařízení předběžného opatření o péči o dítě
 • podání návrhu soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení fyzické osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě osobně pečuje a nemá k němu vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá toto soudní řízení.
žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se