Informace o stavu a průběhu vyřizování žádosti o dávku nemocenského pojištění

Služba poskytuje seznam žádostí o dávky nemocenského pojištění, které zpracovávají místně příslušné OSSZ. Služba podává informace o stavu řízení všech druhů dávek nemocenského pojištění, tj. o nemocenském, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovném, vyrovnávacím příspěvku v těhotenství a mateřství, a o dávce otcovské poporodní péče a dlouhodobém ošetřovném. Údaje jsou poskytovány o dávkách, na které vznikl nárok v aktuálním roce a 5 let zpětně.

 1. Abyste mohl/a využít online službu, musíte se přihlásit do ePortálu ČSSZ.
 2. Spusťte službu.
 3. Vyberte druh dávky nemocenského pojištění.
 4. Odešlete svůj požadavek.
 5. Informace se zobrazí na obrazovce.
 1. Spusťte službu.
 2. Vyberte druh dávky nemocenského pojištění.
 3. Odešlete svůj požadavek.
 4. Informace se zobrazí na obrazovce.
 1. Dávky nemocenského pojištění OSSZ vyplácí nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce následujícího po dni, v němž byl OSSZ doručen stanovený doklad pro nárok na výplatu dávky. Je-li však třeba pro nárok na dávky nemocenského pojištění a jejich výplatu osvědčit potřebné skutečnosti, vyplácejí se dávky do 1 měsíce po osvědčení těchto skutečností.

 2. V případech, kdy je OSSZ prováděn výkon rozhodnutí srážkami z nemocenského, je dávka nemocenského v souladu se zákonem o nemocenském pojištění (§ 110 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb.) zpracována a vyplacena až poté, co OSSZ obdrží doklad o trvání dočasné pracovní neschopnosti za celý kalendářní měsíc (Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény) nebo doklad o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti). V případě trvání nároku na nemocenské jen za část měsíce, je nemocenské vyplaceno po doložení stanoveného dokladu pro nárok na výplatu nemocenského.

 3. V situaci, kdy vznikl nárok na tutéž dávku nemocenského pojištění z více pojištěných činností, náleží dávka ze všech pojištění jen jednou (ze všech pojištěných činností se poskytne jedna dávka, která se vypočte z příjmů dosažených ve všech těchto pojištěných činnostech). To neplatí u vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, kdy je dávka vyplácena z každé pojištěné činnosti zvlášť. Upozorňujeme, že nárok na dávku nemocenského pojištění je třeba uplatnit z každé pojištěné činnosti zvlášť.

 4. Místní příslušnost OSSZ se pro provádění nemocenského pojištění zaměstnanců řídí sídlem zaměstnavatele, pokud je toto sídlo shodné s místem mzdové účtárny nebo pokud zaměstnavatel mzdovou účtárnu nemá. Pokud není sídlo zaměstnavatele shodné s místem jeho mzdové účtárny, řídí se místní příslušnost místem mzdové účtárny. Místní příslušnost osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a zahraničních zaměstnanců se řídí místem trvalého pobytu, případně místem hlášeného pobytu v ČR. Nemá-li OSVČ či zahraniční zaměstnanec trvalý ani hlášený pobyt, řídí se místní příslušnost místem výkonu samostatné výdělečné činnosti a u zahraničního zaměstnance místem, kde se na území ČR zdržuje. V případě výkonu samostatné výdělečné činnosti na několika místech je místně příslušnou ta OSSZ, v jejímž obvodu převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti.

 5. Informace o nemocenském pojištění a kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.

 6. Call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o nemocenském pojištění na telefonním čísle 800 050 248.

  Klientům volajícím ze zahraničí je k dispozici telefonní číslo +420 257 066 077 (hovor z pevné nebo mobilní sítě je volajícímu účtován podle tarifu a platného ceníku jeho operátora).

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.