Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance

Služba poskytne zaměstnavateli údaje o dočasných pracovních neschopnostech (DPN) jeho zaměstnance.

Údaje, které služba poskytuje, se týkají vzniku, trvání či skončení DPN, čísla Rozhodnutí o DPN, informace o aktuálním ošetřujícím lékaři, místu pobytu zaměstnance a rozsahu a době povolených vycházek v období prvních 14 kalendářních dnů DPN a údaje o tom, zda v rozhodnutí o vzniku DPN ošetřující lékař vyznačil, že zaměstnanec uvádí nebo je podezření, že došlo k pracovnímu úrazu, úrazu zaviněnému jinou osobou nebo k požití alkoholu nebo zneužití omamných nebo psychotropních látek. Služba poskytuje informace o DPN zaměstnance nejdéle 3 roky zpětně, a to v rozsahu, který se vztahuje k době trvání zaměstnání. Trvá-li DPN po skončení zaměstnání, je namísto data ukončení DPN zobrazena informace o datu skončení zaměstnání.

  1. Abyste mohl/a využít online službu, musíte se přihlásit do ePortálu ČSSZ.
  2. Spusťte službu.
  3. Zadejte rodné číslo zaměstnance a odešlete požadavek.
  4. Informace se zobrazí na obrazovce.
  1. Spusťte službu.
  2. Zadejte rodné číslo zaměstnance a odešlete požadavek.
  3. Informace se zobrazí na obrazovce.

1. O vzniku dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař (§ 57 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).

2. O ukončení dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař, případně dočasná pracovní neschopnost končí ze zákona (§ 59 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).

3. Místní příslušnost OSSZ se pro provádění nemocenského pojištění zaměstnanců řídí sídlem zaměstnavatele, pokud je toto sídlo shodné s místem mzdové účtárny nebo pokud zaměstnavatel mzdovou účtárnu nemá. Pokud není sídlo zaměstnavatele shodné s místem jeho mzdové účtárny, řídí se místní příslušnost místem mzdové účtárny. Místní příslušnost osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a zahraničních zaměstnanců se řídí místem trvalého pobytu, případně místem hlášeného pobytu v ČR. Nemá-li OSVČ či zahraniční zaměstnanec trvalý ani hlášený pobyt, řídí se místní příslušnost místem výkonu samostatné výdělečné činnosti a u zahraničního zaměstnance místem, kde se na území ČR zdržuje. V případě výkonu samostatné výdělečné činnosti na několika místech je místně příslušnou ta OSSZ, v jejímž obvodu převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti.

4. Informace o nemocenském pojištění a kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.