Informace o pojistných vztazích zaměstnance

Služba poskytuje informace o všech pojistných vztazích zaměstnanců, které ČSSZ eviduje ve svém centrálním registru od 1. 7. 2005.

V případě, že se jedná o pojistný vztah zaměstnance, který trvá, zobrazí se pouze datum vzniku pojistného vztahu.

 1. Abyste mohl/a využít online službu, musíte se přihlásit do ePortálu ČSSZ.
 2. Spusťte službu.
 3. Vyberte období, za které požadujete informace o svých pojistných vztazích.
 4. Odešlete svůj požadavek.
 5. Informace se zobrazí na obrazovce.
 1. Spusťte službu.
 2. Vyberte období, za které požadujete informace o svých pojistných vztazích.
 3. Odešlete svůj požadavek.
 4. Informace se zobrazí na obrazovce.
 1. Pojistným vztahem se rozumí zaměstnání vykonávané za podmínek zakládajících účast na nemocenském pojištění.

 2. Vznik a zánik nemocenského pojištění zaměstnanců upravuje zákon o nemocenském pojištění (§ 10 zákona č. 187/2006 Sb.).

 3. Zaměstnáním malého rozsahu je míněno zaměstnání, v němž je sjednána částka započitatelného příjmu nižší, než je rozhodný příjem (k 1. 1. 2014 částka 2 500 Kč), nebo nebyl započitatelný příjem sjednán vůbec. Zaměstnanec je pojištěn jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání zaměstnání, v nichž dosáhl částky započitatelného příjmu alespoň ve výši rozhodného příjmu. Od 1. 1. 2014 platí, že je zaměstnanec nemocensky pojištěn též, pokud vykonává v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku rozhodného příjmu. Zaměstnanci jsou účastni pojištění nejvýše po dobu trvání takových zaměstnání v tomto kalendářním měsíci.

 4. Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění, jestliže jim byl zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč. Tito zaměstnanci jsou také účastni pojištění, jestliže vykonávají v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více dohod o provedení práce a úhrn započitatelných příjmů z těchto dohod přesáhl v kalendářním měsíci částku 10 000 Kč. Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání této dohody, do nichž jim byl zaměstnavatelem zúčtován započitatelný příjem z takové dohody v částce vyšší než 10 000 Kč.

 5. Bližší informace o podmínkách účasti na nemocenském pojištění naleznete na webových stránkách ČSSZ.

 6. Call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o nemocenském pojištění na telefonním čísle 800 050 248.

  Klientům volajícím ze zahraničí je k dispozici telefonní číslo +420 257 066 077 (hovor z pevné nebo mobilní sítě je volajícímu účtován podle tarifu a platného ceníku jeho operátora).

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.

Nezobrazila se informace o pojištěné činnosti, ačkoliv máte uzavřenou pracovní smlouvu a do zaměstnání jste nastoupil/a?

Doporučujeme obrátit se na místně příslušnou OSSZ, která provádí nemocenské pojištění zaměstnanců zaměstnavatele, u kterého vykonáváte pojištěnou činnost. Místní příslušnost OSSZ se pro provádění nemocenského pojištění zaměstnanců řídí sídlem zaměstnavatele, pokud je toto sídlo shodné s místem mzdové účtárny nebo pokud zaměstnavatel mzdovou účtárnu nemá. Pokud není sídlo zaměstnavatele shodné s místem jeho mzdové účtárny, řídí se místní příslušnost místem mzdové účtárny. Kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.