Náhled na evidenční listy důchodového pojištění od roku 2004

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Služba

Náhled na evidenční listy důchodového pojištění od roku 2004

Služba zobrazí údaje o zaměstnavateli, vyměřovacích základech, započtených dnech pojištění a vyloučených dobách převzatých z evidenčních listů důchodového pojištění. Po spuštění služby se nabídne náhled na údaje od roku 2004, tj. od roku, od kterého zaměstnavatelé předkládají ČSSZ evidenční listy důchodového pojištění, tzv. evidenční list, každoročně.

Zobrazené údaje jsou převzaty ze zaslaných evidenčních listů v takové podobě, v jaké byly vyplněny zaměstnavateli. Více k předkládání evidenčních listů naleznete v části Doplňující informace. Pro získání kompletního přehledu údajů o dobách důchodového pojištění evidovaných v ČSSZ doporučujeme využít online službu Náhled na informativní osobní list důchodového pojištění.

 1. Od 1. 1. 2004 se evidenční listy předkládají orgánům sociálního zabezpečení každoročně.
 2. Zaměstnavatelé jsou povinni při provádění důchodového pojištění řádně vést potřebné záznamy o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávky důchodového pojištění, jejich výši a výplatu a předkládat je příslušným orgánům sociálního zabezpečení.
 3. Evidenční listy vedou zaměstnavatelé pro každého pojištěnce, který je účasten důchodového pojištění, a předkládají je ČSSZ.
 4. Evidenční list se vede vždy od 1. ledna kalendářního roku nebo ode dne vzniku účasti pojištěnce na důchodovém pojištění, vznikla-li tato účast po 1. lednu, a ukončuje se dnem 31. prosince kalendářního roku nebo dnem skončení této účasti, skončila-li před 31. prosincem.
 5. Evidenční listy zaměstnavatel vyplňuje za každý kalendářní rok po účetní závěrce (závěrce mzdových listů), nejpozději však do 30. dubna následujícího kalendářního roku, a v případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. prosincem do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů, nejpozději však do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
 6. Stejnopisy evidenčních listů důchodového pojištění jsou zaměstnavatelé povinni uchovávat po dobu 3 roků po roce, kterého se týkají, případně 3 kalendářní roky po roce, kdy byly vyhotoveny. Zaniká-li zaměstnavatel bez právního nástupce před uplynutím výše uvedené lhůty, je povinen zajistit úschovu záznamů a dalších dokladů do uplynutí těchto zákonem stanovených dob a písemně oznámit OSSZ, kde jsou záznamy a doklady uloženy.
 7. Více o evidenčním listu důchodového pojištění naleznete v dokumentu Vysvětlení k jednotlivým částem evidenčního listu důchodového pojištění (PDF 370,9 kB).

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.

Nezobrazí se žádný evidenční list, popř. zdrojová datová věta evidenčního listu za určitý rok?

Pokud se nezobrazí evidenční list za předcházející kalendářní rok nebo stávající rok v případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. prosincem, nemusí být tento evidenční list dosud v evidenci ČSSZ z důvodu jeho zpracování. Zda je chybějící evidenční list již v evidenci ČSSZ, můžete ověřit později.

Zjistili jste, že Vám chybí evidenční list od roku 2004?

Kontaktujte OSSZ v místě Vašeho trvalého bydliště. V případě, že

 • zaměstnavatel existuje, OSSZ jej vyzve ke splnění zákonné povinnosti. Obrátit se na svého zaměstnavatele a požádat jej, aby ELDP do evidence zaslal, můžete také sami;
 • zaměstnavatel neexistuje nebo je nekontaktní, OSSZ od Vás převezme doklady (případně si pořídí kopie), jež máte k dispozici, a zahájí šetření, a to i v případě, že zaměstnavatel má nebo měl sídlo v jiném okrese.

K prokázání doby zaměstnání je nutné doložit nejen počátek a konec zaměstnání, ale i prokázat samotný výkon zaměstnání či případnou existenci dočasné pracovní neschopnosti, a to

 • pracovní smlouvou a dokladem o ukončení pracovního poměru,
 • potvrzením o zaměstnání (zápočtovým listem),
 • mzdovými listy, výplatními páskami, výpisem z účtu s označením zaměstnavatele a účelu přijaté platby (mzda), evidencí docházky,
 • potvrzením od ošetřujícího lékaře o trvání dočasné pracovní neschopnosti (platí pro neschopnost trvající v období do 31. 12. 2008, resp. do 31. 12. 2009, kdy plátcem dávky v nemoci byl zaměstnavatel).

Samostatné předložení pracovní smlouvy a dokladu o ukončení pracovního poměru nebo potvrzení o zaměstnání k rekonstrukci ELDP za období od roku 2004 nepostačuje, protože tyto doklady samy o sobě neprokazují splnění podmínek účasti na důchodovém pojištění.

Chybí Vám doba služebního poměru v ozbrojených složkách?

Dobu služby v ozbrojených složkách eviduje příslušný orgán sociálního zabezpečení ministerstva vnitra, obrany či spravedlnosti. Doklady mezi ČSSZ a jinými orgány sociálního zabezpečení jsou předávány až v souvislosti se žádostí o přiznání důchodu.

Chybí Vám doba výkonu výdělečné činnosti v cizině?

Dobu výkonu výdělečné činnosti v cizině ČSSZ ve své evidenci nemá, neboť ji eviduje příslušný cizozemský nositel pojištění. Jde-li o dobu výdělečné činnosti ve smluvní cizině, vydává o nich potvrzení cizozemský nositel pojištění na základě žádosti ČSSZ v souvislosti s řízením o dávce důchodového pojištění.