Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – zaměstnavatel

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Služba

Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – zaměstnavatel

Mimořádné odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů dle zákona č. 181/2023 Sb.

Služba zobrazí přehled aktuálně dlužného pojistného, které bylo splatné před 1. 10. 2022 a s ním související penále a exekuční náklady stanovené exekučním příkazem vydaným do 30. 9. 2022, pro využití zákona č. 181/2023 Sb., o mimořádném odpuštění penále z dlužného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů.

Po obdržení notifikace o vyřízení Vašeho oznámení o úhradě ve splátkách, zobrazte znovu službu Milostivé léto v podmínkách ČSSZ, zde naleznete platební údaje k úhradě včetně QR kódu / rozpis splátek a platební údaje včetně QR kódu.

Na základě oznámení plátce pojistného (bývalého plátce) lze odpustit neuhrazené penále a neuhrazené exekuční náklady, které je plátce pojistného povinen platit v souvislosti s dlužným pojistným splatným před 1. 10. 2022 (dále jen „příslušenství“). Podmínkou je podat oznámení o úhradě do 30. 11. 2023 / o úhradě ve splátkách dlužníkem, a to nejpozději do 30. 11. 2023. Služba uživateli zobrazí informaci o aktuálně dlužném pojistném, které bylo splatné před 1. 10. 2022 a s ním související penále a exekuční náklady stanovené exekučním příkazem vydaným do 30. 9. 2022. Výlučně prostřednictvím této služby lze učinit uvedené oznámení.

Zákonné podmínky:

 • V případě podání oznámení o úhradě do 30. 11. 2023 je dlužník povinen uhradit dlužné pojistné, a to nejpozději do 30. 11. 2023.
 • V případě podání oznámení o úhradě ve splátkách musí být dlužné pojistné uhrazeno ve splátkách (12 nebo 60 dle výše dluhu), přičemž placení dlužného pojistného ve splátkách je možné pouze tehdy, pokud:
  • se ke dni podání tohoto oznámení nejedná o dlužné pojistné, u kterého je povoleno placení ve splátkách podle § 20a zákona č. 589/1992 Sb. a
  • ke dni podání tohoto oznámení je dlužné pojistné vyšší než 5 000 Kč.

Uvedené podmínky však neplatí pro dlužné pojistné a příslušenství, které je předmětem exekuce u soudního exekutora.

OSSZ nemůže přijmout platbu od dlužníka, který je v insolvenci. Mohlo by tak dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu zvýhodňování věřitele. V takovém případě může platbu ve prospěch dlužníka učinit třetí osoba, která zašle úhradu dlužného pojistného a projev vůle uhradit dlužné pojistné za dlužníka příslušné OSSZ (vzor Projev vůle).

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.

Nesouhlasí Vaše údaje s evidencí OSSZ?

V případě nesouhlasu Vašich podkladů s údaji zobrazenými ve službě se obraťte na příslušnou OSSZ, která vede Vaši evidenci. Kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Nezobrazuje se možnost kliknout na oznámení o úhradě do 30. 11. 2023 nebo oznámení o úhradě ve splátkách?

 • V případě, že se nezobrazuje možnost kliknout na oznámení o úhradě do 30. 11. 2023 nebo oznámení o úhradě ve splátkách (dále jen „oznámení“), znamená to, že ČSSZ neeviduje žádný dluh na pojistném, na který se vztahuje odpuštění příslušenství. Pokud máte za to, že toto neodpovídá skutečnosti, obraťte se na příslušnou OSSZ, která vede Vaši evidenci. Kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ
 • Dlužné pojistné splatné před 1. 10. 2022 bylo uhrazeno k 30. 6. 2023. Dlužné příslušenství z pojistného bude odpuštěno s výjimkou penále, které je vymáháno prostřednictvím soudního exekutora. Ve stavu pohledávek se tato skutečnost projeví s časovým odstupem.
 • Uplynulo již rozhodné období, kdy bylo možné oznámení podat (tj. 30. 11. 2023).
 • Bylo podáno oznámení o splátkách a zpracovává se.

Nevygenerovaly se Vám automaticky platební údaje po podaném/odeslaném oznámení o úhradě do 30. 11. 2023 na ePortálu ČSSZ?

 • Příslušná OSSZ nejprve posoudí Vámi podané oznámení o úhradě do 30. 11. 2023 a sdělí Vám další postup prostřednictvím ePortálu ČSSZ (dokumentem v sekci „Moje dokumenty“).
 • Dlužné pojistné bylo již uhrazeno (ve stavu pohledávek výše dlužného pojistného je 0 Kč).

Nevygenerovaly se Vám automaticky platební údaje po podaném/odeslaném oznámení o úhradě ve splátkách na ePortálu ČSSZ?

Po podaném oznámení o úhradě ve splátkách nejsou nikdy hned zobrazeny platební údaje na ePortálu ČSSZ. Platební údaje se zobrazí prostřednictvím ePortálu ČSSZ po posouzení a zpracování podaného oznámení o úhradě ve splátkách příslušnou OSSZ. Případně se zobrazí sdělení příslušné OSSZ v sekci „Moje dokumenty“ v případě, že dlužné pojistné nelze uhradit ve splátkách ve smyslu zákona č. 181/2023. O vyřízení oznámení o úhradě ve splátkách ePortál ČSSZ zašle informační notifikaci v případě, že bude vyplněna e-mailová adresa v podaném oznámení o úhradě ve splátkách.