Náhled na inventuru pohledávek OSVČ za kalendářní rok

Služba zobrazí výpis minimálních předpisů záloh na důchodové pojištění a skutečně zaplacených záloh na důchodové pojištění za vybraný kalendářní rok, včetně stavu pohledávek, tzv. inventuru pohledávek. Inventura pohledávek za kalendářní rok je zároveň pomůckou pro vyplnění přehledu o příjmech a výdajích za daný rok a pro kontrolu stavu pohledávek, dále slouží i jako informace o čísle účtu, na který byl zaslán v posledních dvou letech případný přeplatek pojistného.

Inventura se nevytvoří těm OSVČ, které nepodaly přehled o příjmech a výdajích za některý předchozí rok nebo nemají stanoven předpis záloh (nevznikla povinnost platit zálohy na pojistné).

  1. Abyste mohl/a využít online službu, musíte se přihlásit do ePortálu ČSSZ.
  2. Spusťte službu.
  3. Vyberte požadovaný rok.
  4. Inventura pohledávek OSVČ za vybraný rok se zobrazí na obrazovce.
  1. Spusťte službu.
  2. Vyberte požadovaný rok.
  3. Inventura pohledávek OSVČ za vybraný rok se zobrazí na obrazovce.

Dlužné zálohy jsou stanoveny s ohledem na charakter výkonu samostatné výdělečné činnosti, který je příslušné OSSZ ke dni vyčíslení znám. Za dlužné zálohy na pojistné se považují zálohy, jejichž splatnost ke dni vyčíslení uplynula.

V případě nesouhlasu Vašich podkladů s naší evidencí se obraťte ještě před podáním přehledu o příjmech a výdajích na příslušné pracovníky OSSZ, u které jste v evidenci.

Upozorňujeme, že inventura pohledávek nemusí obsahovat aktuální výši penále, které je plátce povinen platit, jestliže pojistné nebo zálohy na pojistné nebylo zaplaceno včas nebo ve správné výši. Výše zálohy na pojistné OSVČ, která pokračuje ve výkonu samostatné výdělečné činnosti i v aktuálním roce, se až do měsíce podání přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok nemění. V případě, že záloha za měsíc podání přehledu o příjmech a výdajích, eventuálně i následující měsíce, byla na základě žádosti uhrazena platbou do budoucna, platí původní výše zálohy rovněž pro tyto měsíce.

Tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ je k dispozici na příslušné OSSZ a též na webových stránkách ČSSZ na adrese www.cssz.cz. Interaktivní elektronický tiskopis umožňuje výpočet pojistného na důchodové pojištění. Rovněž je zde uveden podrobný návod na elektronické podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ.

Další informace o pojištění OSVČ naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.

Nesouhlasí údaje o platbách pojistného s evidencí OSSZ?

V případě nesouhlasu Vašich podkladů s údaji o platbách pojistného na důchodové a nemocenské pojištění, se obraťte na příslušnou OSSZ, která vede Vaši evidenci. Kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.