Žádost o provádění výplaty dávek důchodového pojištění dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb. – klient omezený ve svéprávnosti

Výplata důchodů poživatelům důchodů, umístěným v zařízeních sociálních služeb (dále jen ZSS), je upravena v ustanovení § 116c zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném od 1. 2. 2018.

Tiskopisem žádá ZSS, se souhlasem opatrovníka, o provádění výplaty důchodu klienta omezeného ve svéprávnosti k 15. dni v měsíci na účet ZSS v souladu s výše uvedeným ustanovením. Podmínkou je, že se jedná o ZSS poskytující pobytové služby v těchto čtyřech zařízeních: domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a týdenní stacionář.

ZSS současně bere na vědomí, že se provádění výplaty důchodu klienta na účet ZSS řídí Pravidly pro výplatu důchodů obyvatelům ZSS v aktuálním znění, zveřejněnými na www.cssz.cz/cz/zss.

Tiskopis musí být vlastnoručně podepsán opatrovníkem klienta ZSS omezeného ve svéprávnosti, opatřen razítkem příslušného ZSS a vlastnoručním podpisem oprávněné osoby.

Žádost je třeba zaslat ČSSZ na adresu uvedenou v záhlaví, a to pouze v listinné podobě. Elektronicky lze tiskopis do ČSSZ zaslat jen tehdy, je-li opatřen uznávanými elektronickými podpisy žadatele (ZSS) i opatrovníka.

Součástí žádosti je Informace pro klienta/opatrovníka o způsobu provádění výplaty dávek důchodového pojištění dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb., na účet ZSS. Tato informace slouží pro potřeby opatrovníka jako podklad pro udělení souhlasu s tímto způsobem výplaty důchodu jeho opatrovance. Nezasílá se do ČSSZ.

Bližší informace k tomuto způsobu výplaty důchodů, které nabývají účinnosti 1. 2. 2018, jsou rovněž k dispozici na www.cssz.cz/cz/zss.

Informace k podávání tiskopisů jsou uvedeny na této stránce.

Verze tiskopisu platné pro minulá období