Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Zaměstnavatel je povinen (dle § 97 zákona č. 187/2006 Sb.) přijímat žádosti svých zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a k jejich výplatě. Tyto dokumenty je povinen spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek, které zaměstnavatel vyplňuje na předepsaném tiskopise „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění", neprodleně předat příslušné OSSZ. Je-li u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, je zaměstnavatel povinen předat OSSZ rovněž podklady potřebné pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění (tj. kopii usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, sdělení pořadí pohledávek, sdělení výše dosud provedených srážek a sdělení, jaká část základní částky nemá být OSSZ sražena).

Podávajícím jsou k dispozici

Informace k podávání tiskopisů jsou uvedeny na této stránce.