Čestné prohlášení o době péče o dítě do 4 let věku po 30. 6. 2007

Tiskopis slouží (dle § 85 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb.) žadateli o důchod společně s rodným listem dítěte nebo jiným dokladem o vztahu k dítěti k prokázání doby péče o dítě do 4 let věku ukončené po 30. 6. 2007 při uplatnění žádosti o důchod v případě dokládání doby péče o vlastní dítě, jiné než vlastní dítě, vlastní dítě/děti zesnulé osoby, jiné než vlastní dítě/děti zesnulé osoby.

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete na záložce Doplňující informace.

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

 1. Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.
 2. K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.
 3. Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.
 4. Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.
 5. Správně a kompletně vyplněný tiskopis vytiskněte.

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

Tiskopisy k tisku a ručnímu vyplnění:

Tiskopis je vhodné vyplnit na OSSZ.

Tiskopis je určen pro dokládání doby péče o dítě do 4 let věku po 30. červnu 2007 při uplatnění žádosti o důchod. Čestné prohlášení se podává na předepsaném tiskopise a dokládá se rodným listem dítěte nebo jiným dokladem o vztahu k dítěti.

V čestném prohlášení se uvádí

 1. jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte a jeho rodné číslo,
 2. jméno, popřípadě jména a příjmení a rodné číslo osoby, na jejíž osobní péči bylo dítě převážně odkázáno, a její vztah k dítěti,
 3. jméno, popřípadě jména a příjmení druhého rodiče dítěte, je-li znám, a jeho rodné číslo,
 4. doba a rozsah péče o dítě,
 5. sdělení, zda ve stejné době o dítě pečovala i jiná osoba, a v kladném případě jméno, popřípadě jména a příjmení a rodné číslo této osoby, její vztah k dítěti a doba a rozsah péče této jiné osoby o dítě.

Jiným dokladem o vztahu k dítěti se podle § 20 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, rozumí:

 • rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby
 • rozhodnutí soudu o osvojení dítěte
 • rozhodnutí soudu o předání dítěte do péče budoucího osvojitele
 • rozhodnutí soudu o předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením
 • jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte
 • rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu
 • rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou péči
 • rozhodnutí soudu o nařízení předběžného opatření o péči o dítě
 • podání návrhu soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení fyzické osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě osobně pečuje a nemá k němu vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá toto soudní řízení.