Oznámení o pověření k eSlužbám ČSSZ (pro pověřenou osobu)

Box - Tiskopis

Oznámení o pověření k eSlužbám ČSSZ (pro pověřenou osobu)

Tiskopisem pověřená FO nebo PO sděluje, že byla jiným subjektem zmocněna k elektronickým úkonům vůči OSSZ/ČSSZ. Zároveň je možné tiskopisem určit zaměstnance, kteří budou v rámci zmocnění (pověření) využívat vybrané eSlužby ČSSZ určené pro zaměstnavatele.

K tiskopisu je nutné připojit kopii plné moci.

​​​​​Vyplněný tiskopis bude po odeslání zaevidován v elektronické spisové službě a příslušná OSSZ následně vytvoří pověření k eSlužbám.

  1. Tiskopis umožňuje určit zaměstnance, kteří budou v rámci zmocnění (pověření) využívat vybrané elektronické služby (eSlužby ČSSZ) určené pro zaměstnavatele:
  2. Pověřená FO nebo PO přihlášená k ePortálu ČSSZ může v části "Informace o klientovi" spravovat pověření vystavené svým zaměstnancům, tzn., že může pověření na záložce "Pověřené subjekty" odebrat a na záložce "Služby pro správu pověření" může pro své zaměstnance vytvořit nové pověření odpovídající plné moci vystavené zmocnitelem (pověřující osobou). Rozsah již jednou vystaveného pověření je možné rozšířit, a to za zasláním dalšího formuláře pro pověření. Pokud má být rozsah pověření naopak zúžen, je nutné vystavené pověření odebrat a následně vytvořit nové.
  3. Pověřené právnické osobě ovšem není umožněno využívat služeb ePortálu za jiný subjekt (zaměstnavatele), umožněno je jen zasílání formulářů e-Podání a ostatních tiskopisů.
  4. Pro využívání služeb ePortálu ČSSZ za pověřujícího zaměstnavatele (např. Přehled dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců) je tak nutné určit fyzickou osobu (zaměstnance pověřené osoby), která pak bude využívat služby dle stanoveného rozsahu oprávnění, a to za pomocí vlastních přihlašovacích prostředků:
žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se